Uzyskaj wpis do rejestru świadectw charakterystyki energetycznej.

Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej – Jak Uzyskać Wpis Do Wykazu

Jeśli ukończyłeś nasze szkolenie lub planujesz to zrobić w najbliższym terminie i zdecydowałeś się sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, należy uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do ich sporządzania. Aby uzyskać wpis, musisz spełnić określone warunki oraz przejść przez odpowiednie procedury.

Wpis do rejestru świadectw charakterystyki energetycznej możesz uzyskać:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeśli:

 1. Posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Nie skazano cię prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 3. Posiadasz uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

lub ukończyłeś / ukończyłaś:

 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, lub
 • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Co zrobić krok po kroku, aby uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

1) Przygotuj wniosek oraz komplet dokumentów 

 1. Wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Pobierz)
 2. Oświadczenia, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Pobierz)
 3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (Pobierz)
 4. Kopie dokumentów potwierdzających odpowiednie wykształcenie lub posiadane uprawnienia budowlane.
 5. Złóż oświadczenie, że:
  – dane zawarte we wniosku o wpis do wykazu są zgodne z prawdą,
  – posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
  – nie byłeś karany.Pamiętaj, że twoje oświadczenie o niekaralności powinno dotyczyć przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwa skarbowe.

2.1) Prześlij wniosek o wpis do rejestru świadectw charakterystyki energetycznej Online: 

Kliknij tutaj następnie postępuj zgodnie z instrukcją. Do przesłania wniosku w formie Online wymagany jest Profil zaufany.

2.2) Prześlij wniosek o wpis do rejestru świadectw charakterystyki energetycznej Online: 

Adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Wysyłając wniosek pocztą dopisz na kopercie: „Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków”.

3) Minister wpisze cię do wykazu

Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, minister właściwy do spraw rozwoju wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer
 • numer wpisu
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to minister właściwy do spraw rozwoju wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Ważne! Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo następnie możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search
Wybierz kategorię
Najnowsze artykuły