Regulamin zakupów online

§ 1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulamin zakupów online”) wraz z dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki korzystania z niniejszego portalu www.on-eco.pl oraz warunki zakupu produktów tj. usługi szkoleniowej za jej pośrednictwem. Przez „portal” – w rozumieniu niniejszego  Regulamin zakupów online – rozumiana jest także aplikacja On sp. z o. o., do której Regulamin ma także  zastosowanie. W związku z tym, jeżeli Użytkownik dokonuje zakupów przy użyciu tej aplikacji, Regulamin ma zastosowanie w takim samym stopniu jak do portalu www.on-eco.pl.
 2. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulamin zakupów online, naszymi Zasadami  stosowania plików cookies i Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony  danych”) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego  Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.
 3. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie.
 4. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu.
 5. Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami, a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”. Umowa może zostać zawarta wg uznania Użytkownika w języku polskim, w którym Regulamin jest dostępny na niniejszym portalu.
 6. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące „Konsumenta” odnoszą się do Użytkowników  będących osobami fizycznymi, które zawierają z nami Umowy: Niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, a z ich treści wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego.

§ 2. Informacje o sklepie online

 1. Sprzedaż produktu – tj. usługi szkoleniowej, za pośrednictwem niniejszego portalu realizowana jest pod nazwą „On-eco.pl” przez firmę On sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. HETMAŃSKA, nr 13,  kod 35-045, poczta RZESZÓW, kraj POLSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS: 0000306978, NIP: 813-35-48-623, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Twoje dane i odwiedziny w tym sklepie online

 1. Informacje lub dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Polityka Prywatności i Polityka wykorzystywania plików cookies.

§ 4. Korzystanie ze sklepu online

Podczas korzystania z niniejszego portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Używania sklepu online wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień
 2. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń – mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji
 3. Podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.
 4. Składając zamówienie na tym sklepie online, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

§ 5. Jak złożyć zamówienie w sklepie online

 1. Aby złożyć zamówienie na tym portalu, Użytkownik musi przejść  całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności (wybierając sposób płatności lub wybierając zakup jako gość) i kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie zadzwonić do nas na numer: tel. +48 17 862 30 98. Następnie Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”).
 3. Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez nasz system.
 4. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

§ 6. Realizacja usługi

 1. Opis realizacji usługi zakupionej poprzez sklep online znajduje się w Regulaminie usług szkoleniowych.

§ 7. Cena i płatność

 1. Prezentowane ceny są ostateczne i nie wiążą się z nimi żadne ukryte dodatkowe płatności za daną usługę szkoleniową.
 2. Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej.
 3. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Niemniej jednak, wyłączając powyższe postanowienia, zmiany nie mają zastosowania dla zamówień już złożonych.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 8. Podatek od towarów i usług (VAT) 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, wszystkie zakupy dokonane na tym portalu zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. W związku z tym i zgodnie z treścią rozdziału 1, tytuł V dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia  28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, za miejsce dostawy uznaje się terytorium państwa członkowskiego oraz adres, pod który artykuły mają zostać dostarczone, a podatek VAT nalicza się według stawki obowiązującej w państwie członkowskim, do którego mają zostać dostarczone artykuły widniejące na zamówieniu.
 3. Zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w danym obszarze prawnym w odniesieniu do produktów dostarczanych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej może mieć zastosowanie zasada odwrotnego obciążenia (artykuł 194 dyrektywy 2006/112), jeżeli klient jest lub ma obowiązek być podatnikiem podatku VAT. W takim przypadku nie naliczamy podatku VAT, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia przez odbiorcę, że rozliczy podatek VAT od dostarczonych pozycji w ramach procedury odwrotnego obciążenia.

§ 9. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia(niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.
 2. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 4. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

§ 10. Prawo do zmiany regulaminu

Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

§ 11. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają wyłącznej właściwości sądów polskich.

§ 12. Informacja o prawie odstąpienia od umowy

 1. Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w  Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy/produktu oferowanego lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie w/w rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 2. Oświadczenie mogą Państwo przesłać: pisemnie na adres: ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów, w formie elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 01 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8.  WZÓR formularza odstąpienia od umowy

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu ze wskazaniem terminu wejścia w życie.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
 3. Ostatnia atkualizacja regulaminu: 19-03-2024r.