00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

,

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja – Certyfikat UDT

Ocena szkolenia
5/5
Kurs przygotowujący do instalacji, serwisowania, konserwacji i doboru urządzeń instalacji pomp ciepła w ramach akredytacji UDT.

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego projektowania, montażu, serwisowania oraz konserwacji pomp ciepła i klimatyzacji.

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja dostarcza wiedzy zgodnej z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i umożliwia uzyskanie certyfikatu montera systemów Odnawialnych Źródeł Energii.

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja odbywa się w formie hybrydowej, uwzględniając zarówno naukę zdalną, jak i zajęcia praktyczne. Czas trwania szkolenia wynosi 3 dni, co daje łącznie 22 godziny efektywnej nauki. Proces edukacyjny prowadzą doświadczeni trenerzy, posiadający fachową wiedzę z dziedziny. Zajęcia odbywają się w małych grupach, które składają się maksymalnie z 15 uczestników, zapewniamy indywidualne podejście do każdego z nich.

Program szkolenia przewiduje liczne ćwiczenia praktyczne, które pozwalają uczestnikom na zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy. Montaż urządzeń na specjalnie przystosowanej platformie, precyzyjne wykonywanie podłączeń hydraulicznych, jak również obsługa różnego rodzaju narzędzi i urządzeń. To tylko niektóre z umiejętności, które uczestnicy opanują w trakcie szkolenia. Osoby zainteresowane jeszcze większą ilością zajęć praktycznych mogą wybrać dodatkowo Szkolenie – Montaż pomp ciepła w praktyce

Pozyskaj dzisiaj niezbędne umiejętności i stań się fachowcem w dziedzinie instalacji pomp ciepła i klimatyzacji! Szkolenie realizowane jest w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki czemu uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego w UDT w celu  zdobycia kwalifikacji, certyfikatu montera OZE – pomp ciepła.

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja obejmuje

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła

Szkolenie realizowane jest w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki czemu uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego w UDT w celu zdobycia kwalifikacji, certyfikatu montera OZE – pomp ciepła.

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła nr OZE – A/22/00101/20

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę jako certyfikowany instalator pomp ciepła wraz z materiałami szkoleniowymi. Osoba taka ma również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. W celu uzyskania oficjalnego certyfikatu montera OZE specjalizującego się w pomp ciepła.

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja – Certyfikat UDT - Agenda

 • E-learning: forma zdalna, prezentacja multimedialna z testem sprawdzającym
  1. Zagadnienia ogólne: dokumenty odniesienia dotyczące stosowania pomp ciepła:
   • przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła
   • prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła, warunki uzyskania i utraty certyfikatu
   • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowanie w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń
   • podstawowe terminy i definicje związane z instalacjami wykorzystującymi pompy ciepła
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła:
   • wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła
   • zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna
   • wydajności chłodnicze i cieplna pomp ciepła
   • określenie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)
   • obieg termodynamicznych pomp ciepła
   • charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością
   • zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła
   • typy pompy ciepła – powietrze/woda; solanka/woda powietrze/powietrze
   • inne typy i układy, w szczególności odparowanie bezpośrednie
   • działanie elementów i osprzętów pompy ciepła: sprężarka, zawór rozprężony, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze
  2. Rodzaje i charakterystyka dolnych źródeł dla pomp ciepła:
   • powietrzne; filtracja powietrzna
   • grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych
   • identyfikacja gruntu i skał w celu określenie ich przewodności cieplnej
   • woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne
   • kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe
   • schemat działania przy doborze dolnego źródła dla gruntowej pompy ciepła
  3. Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia:
   • instalacje centralnego ogrzewania
   • instalacje ciepłej wody użytkowej
   • wybór i dobór pomp ciepła – określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody
   • określenie wymaganej mocy pompy ciepła: na podstawie obciążenia cieplnego budynku, dla celów wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, masy akumulacyjnej budynku, w czasie przerwy w zasilaniu
   • określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności w zależności od rodzaju instalacji grzewczej w budynku
   • instalacje chłodnicze – chłodzenie pasywne i aktywne
 • Dzień 2 - Forma stacjonarna, zajęcia praktyczne.
  1. Zasada działania urządzeń chłodniczych – różnice między klimatyzatorem a pompą ciepła:
   • zasada działania klimatyzatora i pompy ciepła
   • rodzaje urządzeń i układów grzewczych i klimatyzacyjnych
  2. Zasady doboru urządzeń chłodniczych i instalacji:
   • określenie warunków montażu instalacji pomp ciepła
   • określenie warunków montażu instalacji klimatyzacji
   • dobór urządzeń
   • możliwości zastosowania pomp ciepła i dobór optymalnego układu grzewczego do pracy z pompą ciepła
   • rurki miedziane – jak zrobić kielich i próżnię?
   • instalacja odprowadzenia skroplin
  3. Czynności związane z montażem instalacji:
   • wybór miejsca montażu
   • montaż, regulacja i sprawdzanie elementów instalacji
   • spawanie, lutowanie ,,na twardo” lub ,,na miękko” instalacji urządzenia chłodniczego
   • płukanie, napełnianie instalacji
   • materiały i narzędzia potrzebne do samodzielnego montażu klimatyzacji
   • czynności rozruchowe
   • odpowietrzanie układu i odessanie
   • uruchomianie i wyłączanie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów ich pracy
   • napełnienie instalacji i próba ciśnieniowa
   • kontrole szczelności
   • uprawnienia niezbędne do legalnego montażu instalacji
  4. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń chłodniczych:
   • czynności bieżące i okresowe
   • materiały i narzędzia stosowane do badań
   • aparatura kontrolno-pomiarowa
   • określenie i pomiary parametrów na podstawie danych technicznych
   • dokumentacja odbiorcza; oddanie instalacji do użytku
 • dysponujesz niezbędną wiedzą teoretyczną z zakresu budowy oraz instalacji pomp ciepła i klimatyzacji
 • rozeznajesz się w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu pomp ciepła i klimatyzacji
 • stosujesz zdobytą  w praktyce w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń instalacji pomp ciepła i klimatyzacji
 • posiadasz kompetencje w doborze urządzeń i komponentów oraz i projektowaniu systemów pomp ciepła i klimatyzacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
 • potrafisz zidentyfikować oraz rozwiązywać problemy związane z instalacją, konserwacją i naprawą systemów pomp ciepła i klimatyzacji
 • wykonujesz czynności związane z montażem instalacji pomp ciepła
 • wykonujesz czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń chłodniczych
 • otrzymujesz upoważnienie przystąpienia do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskania certyfikatu instalatora pomp ciepła z ramienia UDT

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja skierowane jest głównie do:

 • osób, które chcą uzyskać Certyfikat Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła z UDT
 • monterów pomp ciepła
 • instalatorów systemów OZE
 • instalatorów planujących zajmować się projektowaniem, montażem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie instalacji pomp ciepła i klimatyzacji
 • przedsiębiorców, którzy chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o innowacyjne rozwiązania w oparciu o OZE, w tym pomp ciepła
 • osób związane z branżą budowlaną, które chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pomp ciepła i ich właściwości
 • osób pracujące w branży grzewczej, zajmujące się instalacją, serwisem lub konserwacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja – Certyfikat UDT

 • Jak działają pompy ciepła?

  Pompy ciepła to urządzenia, które pobierają ciepło z jednego źródła i przekazują je do innego, z wykorzystaniem układu chłodniczego. Działają one na podobnej zasadzie jak lodówki, ale zamiast chłodzić przestrzeń, pompy ciepła przekazują ciepło z jednego źródła do drugiego.

  Pompy ciepła mogą pobierać ciepło z różnych źródeł, takich jak powietrze, gleba czy woda. Istnieją trzy główne rodzaje pomp ciepła: powietrzne, gruntowe i wodne. Pompy ciepła powietrzne wykorzystują ciepło pobierane z powietrza zewnętrznego za pomocą specjalnego agregatu umieszczonego na zewnątrz budynku. Pompy ciepła gruntowe pobierają ciepło z ziemi, wykorzystując rurę kolektorową lub sondę głębinową. Natomiast wodne pompy ciepła czerpią ciepło z wody gruntowej lub z akwenów wodnych.

  Podczas pracy pompy ciepła, ciepło jest pobierane z jednego źródła, a następnie przetwarzane i oddawane do innego źródła, gdzie może być wykorzystane do ogrzewania wody użytkowej, ogrzewania pomieszczeń lub do innych celów. W wyniku takiej pracy, pompy ciepła pozwalają na efektywne wykorzystanie energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.

 • Jakie korzyści wynikają z zastosowania pomp ciepła w ogrzewaniu domów i budynków?

  Zastosowanie pomp ciepła w ogrzewaniu domów i budynków przynosi wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

  1. Oszczędność energii – pompy ciepła pozwalają na wykorzystanie darmowej energii z otoczenia (powietrza, ziemi, wody) do produkcji ciepła. W efekcie zużywają mniej energii niż tradycyjne systemy grzewcze, co prowadzi do niższych rachunków za energię.
  2. Ochrona środowiska – pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną, co oznacza, że ich działanie nie przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu są one bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne systemy grzewcze.
  3. Wysoka efektywność – pompy ciepła są bardzo efektywne, co oznacza, że na jednostkę zużytej energii produkują one dużo więcej ciepła niż tradycyjne systemy grzewcze. Dzięki temu można uzyskać wysoką temperaturę powietrza nawet przy niskiej temperaturze otoczenia.
  4. Komfort użytkowania – pompy ciepła są bardzo ciche i nie generują wibracji, co oznacza, że są bardziej komfortowe w użytkowaniu niż tradycyjne kotły czy piece. Ponadto nie generują one spalin, co oznacza, że nie ma konieczności budowania komina.
  5. Długa żywotność – pompy ciepła są bardzo trwałe i nie wymagają częstej konserwacji. Dzięki temu ich żywotność może wynosić nawet kilkadziesiąt lat.
  6. Możliwość chłodzenia – niektóre pompy ciepła pozwalają na chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim, co oznacza, że można je wykorzystywać nie tylko do ogrzewania, ale także do klimatyzacji.
   Wszystkie te korzyści sprawiają, że pompy ciepła są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania domów i budynków.
 • Jakie są rodzaje pomp ciepła i jakie różnice między nimi istnieją?

  Istnieją różne rodzaje pomp ciepła, a najczęściej wyróżnia się cztery główne typy:

  1. Pompę ciepła powietrze-powietrze – taka pompa wykorzystuje powietrze zewnętrzne do pobierania ciepła i przeniesienia go do wnętrza pomieszczenia. Jest to popularne rozwiązanie w przypadku małych domów jednorodzinnych, ze względu na stosunkowo niskie koszty i łatwość instalacji.
  2. Pompę ciepła powietrze-woda – w tym przypadku pompa wykorzystuje ciepło pobierane z powietrza zewnętrznego do ogrzewania wody, która jest następnie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  3. Pompę ciepła grunt-woda – ta pompa pobiera ciepło z ziemi (np. poprzez poziome lub pionowe kolektory), a następnie przekazuje je do wody, która jest wykorzystywana do ogrzewania domu. Jest to bardziej efektywne rozwiązanie niż pompa powietrze-woda, jednak zwykle wiąże się z wyższymi kosztami inwestycji i instalacji.
  4. Pompę ciepła woda-woda – taka pompa wykorzystuje wodę z podziemnych źródeł (np. studni głębinowej) jako źródło ciepła. Jest to bardzo efektywne rozwiązanie, ale zwykle wiąże się z wyższymi kosztami i jest bardziej skomplikowane w instalacji.

  Wszystkie rodzaje pomp ciepła mają wspólne korzyści wynikające z wykorzystywania odnawialnego źródła energii, a różnice między nimi wynikają głównie z wykorzystywanego źródła ciepła i stopnia skomplikowania instalacji.

 • Jak dobrać odpowiednią pompę ciepła do konkretnych potrzeb i warunków technicznych?

  Dobór odpowiedniej pompy ciepła do konkretnych potrzeb i warunków technicznych wymaga uwzględnienia kilku czynników. Oto kilka kroków, które pomogą w dokonaniu właściwego wyboru:

  1. Określenie zapotrzebowania na ciepło: Pierwszym krokiem jest określenie ilości energii potrzebnej do ogrzewania budynku lub pomieszczenia. Można to zrobić poprzez obliczenie tzw. zapotrzebowania na ciepło, które zależy od wielu czynników, takich jak: powierzchnia budynku, izolacja, rodzaj grzejników itp.
  2. Analiza warunków technicznych: Należy dokładnie przeanalizować warunki techniczne, takie jak dostępność źródła ciepła, miejsce montażu pompy ciepła, rodzaj i jakość gruntu, itp. Wszystkie te czynniki wpływają na wybór odpowiedniego rodzaju pompy ciepła.
  3. Wybór rodzaju pompy ciepła: Istnieje wiele rodzajów pomp ciepła, w tym powietrzne, gruntowe, wodne oraz hybrydowe. Każdy z tych rodzajów ma swoje wady i zalety, a wybór zależy od warunków technicznych oraz indywidualnych preferencji i potrzeb.
  4. Dobór mocy pompy ciepła: Kolejnym krokiem jest dobór mocy pompy ciepła, która będzie w stanie dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do budynku. Zbyt mała moc będzie powodowała niedostateczne ogrzewanie, a zbyt duża będzie generowała niepotrzebnie wysokie koszty.
  5. Wybór producenta: Warto zwrócić uwagę na producenta pompy ciepła i wybrać renomowaną firmę, która oferuje nie tylko dobrej jakości produkty, ale także zapewnia profesjonalne doradztwo i serwis.

  Podsumowując, dobór odpowiedniej pompy ciepła wymaga analizy wielu czynników, takich jak zapotrzebowanie na ciepło, warunki techniczne, rodzaj pompy ciepła oraz jej moc. Warto skorzystać z pomocy specjalisty w tym zakresie, który pomoże w dokonaniu właściwego wyboru i zapewni odpowiedni montaż oraz serwis urządzenia.

 • Jakie są wymagania techniczne i normy dotyczące instalacji pomp ciepła?

  Instalacje pomp ciepła są objęte wymaganiami technicznymi i normami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa pracy. Poniżej przedstawione są podstawowe wymagania techniczne i normy, które muszą być spełnione przy projektowaniu i montażu instalacji pomp ciepła:

  1. Normy dotyczące pomieszczeń technicznych – pompy ciepła zazwyczaj montuje się w pomieszczeniach technicznych, w których umieszcza się również zbiorniki, układy grzewcze oraz instalacje hydrauliczne i elektryczne. Wymagane są określone wymiary i położenie pomieszczeń technicznych, aby zapewnić odpowiednią wentylację i możliwość swobodnego dostępu do urządzeń.
  2. Normy dotyczące kwalifikacji instalatorów – montaż pomp ciepła powinien być wykonany przez specjalistów z uprawnieniami do wykonywania takich prac. Instalatorzy powinni posiadać certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie w instalacji pomp ciepła.
  3. Normy dotyczące instalacji elektrycznej – instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wymagane jest stosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych i przewodów o odpowiedniej średnicy.
  4. Normy dotyczące instalacji hydraulicznej – instalacje hydrauliczne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wymagana jest stosowanie rur i kształtek zgodnych z normami PN-EN, odpowiednich złącz, zaworów, manometrów i czujników.
  5. Normy dotyczące wymiarowania instalacji – przy projektowaniu i montażu instalacji pomp ciepła należy uwzględniać wymagania dotyczące wydajności i sprawności urządzeń oraz zapotrzebowania na energię cieplną. Wymagane jest też prawidłowe doboru pomp ciepła i układów grzewczych.
  6. Normy dotyczące izolacji termicznej – wszystkie elementy instalacji pomp ciepła powinny być odpowiednio izolowane termicznie, aby zapobiegać stratom ciepła i zwiększać efektywność pracy urządzeń.
  7. Normy dotyczące ochrony środowiska – przy projektowaniu i montażu instalacji pomp ciepła należy uwzględniać wymagania dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wymagane jest stosowanie urządzeń i technologii przyjaznych dla środowiska, a także prawidłowe odprowadzanie wód powierzchni.
 • Koszty i oszczędności jakie można uzyskać w porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania?

  Koszty związane z instalacją i eksploatacją pomp ciepła mogą się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak rodzaj pompy ciepła, wielkość systemu i lokalizacja. Oto kilka kosztów, które należy uwzględnić:

  1. Koszty instalacji: Koszty instalacji pompy ciepła mogą być znacznie wyższe niż koszty instalacji tradycyjnych systemów ogrzewania, zwłaszcza jeśli konieczne jest wykonanie prac budowlanych, takich jak wykopanie otworu w ziemi, w którym zostanie zainstalowany system geotermalny.
  2. Koszty urządzeń: Pompy ciepła zazwyczaj są droższe niż tradycyjne kotły gazowe lub olejowe, a koszt zależy od typu, mocy oraz wydajności urządzenia.
  3. Koszty eksploatacji: W porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania, pomp ciepła zazwyczaj są tańsze w eksploatacji, ponieważ pobierają energię z otoczenia, a nie z paliw kopalnych. Niemniej jednak, koszty eksploatacyjne zależą od lokalnych cen energii elektrycznej oraz kosztów konserwacji i napraw.

  Oszczędności, jakie można uzyskać w porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania, również zależą od kilku czynników, takich jak lokalizacja, wielkość domu i typ pompy ciepła. W skrócie, oto kilka korzyści, jakie można uzyskać dzięki pompom ciepła:

  1. Oszczędność kosztów energii: Ponieważ pompy ciepła pobierają energię z otoczenia, a nie z paliw kopalnych, koszty energii są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych systemów ogrzewania.
  2. Ochrona środowiska: Ponieważ pompy ciepła nie spalają paliw kopalnych, nie emitują gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosferycznych, co pomaga zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
  3. Większa wydajność: Pompy ciepła są zazwyczaj bardziej wydajne niż tradycyjne systemy ogrzewania, co oznacza, że można uzyskać większą ilość ciepła przy mniejszym zużyciu energii.

  Warto jednak zwrócić uwagę, że korzyści z instalacji pompy ciepła zależą od indywidualnej sytuacji i nie zawsze opłaca się przejść na taki system ogrzewania.

 • Jakie są możliwości dofinansowania lub uzyskania dotacji na instalację pomp ciepła?

  Istnieją różne programy dofinansowania lub dotacji, które mogą pomóc w pokryciu kosztów instalacji pomp ciepła. Poniżej kilka z nich:

  1. Program „Czyste Powietrze” – jest to program dofinansowania termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła, w tym na pompy ciepła. W ramach programu można otrzymać dotację na pokrycie kosztów inwestycji lub kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Program „Mój Prąd” – to program dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w instalację pomp ciepła. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  3. Programy regionalne – wiele samorządów lokalnych oferuje programy dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w instalację pomp ciepła. Szczegóły na temat programów można uzyskać w urzędach miast i gmin.
  4. Unijne fundusze – w ramach wielu programów finansowanych ze środków unijnych można otrzymać dotację na inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w instalację pomp ciepła. Szczegóły na temat programów można uzyskać w urzędach wojewódzkich oraz na stronach internetowych instytucji zarządzających funduszami.

  Warto jednak pamiętać, że każdy program dofinansowania lub dotacji ma swoje wymagania i kryteria, które trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w pompę ciepła warto zatem dokładnie zapoznać się z warunkami programu, z którego  zamierzamy skorzystać.

 • Jakie trendy i nowości w dziedzinie pomp ciepła warto poznać?

  W dziedzinie pomp ciepła można zauważyć wiele nowości i trendów, które są związane z poprawą ich wydajności i ekonomiczności. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

  1. Pompy ciepła z funkcją chłodzenia: coraz częściej producenci wprowadzają na rynek pompy ciepła, które oprócz funkcji ogrzewania pomieszczeń, posiadają również funkcję chłodzenia. Takie urządzenia są szczególnie przydatne w okresie letnim, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka.
  2. Pompy ciepła powietrze-powietrze: coraz częściej wykorzystuje się pompy ciepła powietrze-powietrze, które pozwalają na ogrzewanie i chłodzenie powietrza w pomieszczeniach. Takie urządzenia są stosunkowo łatwe w montażu i nie wymagają skomplikowanej instalacji hydraulicznej.
  3. Pompy ciepła zasilane energią słoneczną: coraz popularniejsze są pompy ciepła, które wykorzystują energię słoneczną do zasilania. Takie rozwiązania są szczególnie atrakcyjne dla osób, które chcą zrezygnować z tradycyjnego źródła energii.
  4. Pompy ciepła z regulacją za pomocą aplikacji mobilnej: wiele producentów wprowadza na rynek pompy ciepła, które można kontrolować za pomocą aplikacji mobilnej. Pozwala to na wygodne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach z dowolnego miejsca.
  5. Pompy ciepła o dużej sprawności energetycznej: coraz więcej producentów oferuje pompy ciepła o wysokiej sprawności energetycznej, co pozwala na uzyskanie większych oszczędności na kosztach ogrzewania. Warto zwrócić uwagę na takie urządzenia podczas wyboru pompy ciepła.
  6. Pompy ciepła z systemem odzysku ciepła: nowością na rynku są pompy ciepła wykorzystujące system odzysku ciepła, który pozwala na odzyskanie ciepła powietrza wentylacyjnego. Takie rozwiązania pozwalają na dodatkowe zwiększenie efektywności pompy ciepła.
  7. Pompy ciepła z systemem hybrydowym: coraz częściej producenci oferują pompy ciepła hybrydowe, czyli takie, które można łączyć z innymi źródłami energii, na przykład z kotłami gazowymi lub kolektorami słonecznymi. Takie rozwiązania pozwalają na zwiększenie niezawodności i wydajności instalacji.

  Warto śledzić rozwój technologii i innowacji w dziedzinie pomp ciepła, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb i możliwości finansowych.

 • Kto może przystąpić do egzaminu z pomp ciepła w UDT?

  Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi, montażu, naprawy lub konserwacji pomp ciepła, mogą przystąpić do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Przy czym, przed przystąpieniem do egzaminu, osoba taka musi ukończyć akredytowany  kurs lub szkolenie z zakresu pomp ciepła, aby nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną wymaganą do zdania egzaminu. Aby przystąpić do egzaminu UDT z zakresu pomp ciepła musisz posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w jednostce akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Takie zaświadczenie po ukończeniu szkolenia możesz otrzymać np. w jednostce szkoleniowej On Sp z o.o. akredytowanej przez UDT,  nr akredytacji: OZE-A/22/00101/20.

 • W jakim terminie od ukończenia szkolenia mogę przystąpić do egzaminu UDT?

  Aby przystąpić do egzaminu UDT z zakresu pomp ciepła musisz posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w jednostce akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienny certyfikat ukończenia szkolenia  instalatora pomp ciepła oraz zaświadczenie UDT, które otrzymasz po  kursie w zupełności wystarczy aby zgłosić się na egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez UDT do egzaminu możesz zgłosić się już po 14 dniach od ukończonego szkolenia, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

 • Jak długo jest ważny certyfikat ukończenia szkolenia instalatora pomp ciepła?

  Certyfikat ukończenia szkolenia instalatora pomp ciepła w jednostce akredytowanej jest ważny 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.

 • Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać certyfikat instalatora pomp ciepła z UDT?

  Certyfikacja instalatorów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii jest potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do instalacji różnego rodzaju instalacji wykorzystujących OZE. Urząd Dozoru Technicznego wydaje certyfikaty dla instalatorów, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania kwalifikacji oraz zdawania egzaminów. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, jednak jego ważność można przedłużyć o kolejne 5 lat, spełniając określone wymagania.

  Wymagania dla instalatorów zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa to instalatorzy, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym oraz zdali egzamin. Druga grupa to instalatorzy, którzy posiadają wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

  Aby uzyskać certyfikat, instalatorzy muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

  Instalatorzy muszą także ukończyć szkolenie podstawowe oraz zaliczyć z wynikiem  pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

  Osoby zaliczające się do grupy II, czyli instalatorzy, mogą uzyskać certyfikat bez konieczności ukończenia szkolenia lub egzaminu, jeśli spełniają określone warunki zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy. Wymagane dokumenty to dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub dyplom ukończenia studiów wyższych w kierunku lub specjalności dotyczącej instalacji odnawialnego źródła energii, urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych. Ponadto, osoby te muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz nie być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

 • Ile kosztuje egzamin z pomp ciepła w UDT?

  W 2023 r. egzamin z pomp ciepła w UDT kosztuje 1269,23 zł  ( koszt na dzień 1 kwiecień  2023).

 • Jak zapisać się na egzamin z pomp ciepła w UDT?

  W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego są ogłaszane terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów z pomp ciepła co najmniej dwa razy do roku, nie później niż na 30 dni przed egzaminem. Po opublikowaniu ogłoszenia, przyjmowane są  zgłoszenia na egzamin, które można przesłać na załączonym formularzu „zgłoszenie udziału w egzaminie”,  do oddziału UDT, w którym odbędzie się egzamin. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć dowód opłaty za egzamin oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z jednostki akredytowanej, jak np. On Sp z o.o.

  Po uzyskaniu certyfikatu, dane instalatora zostaną wpisane do Rejestru certyfikowanych instalatorów, a certyfikat oraz jego kopia zostaną wydane.

 • Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy z pomp ciepła?

  Co najmniej dwa razy do roku, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego publikowane są informacje o terminach i miejscach przeprowadzenia egzaminów z pomp ciepła.

 • Jak wygląda egzamin z pomp ciepła w UDT?

  Egzamin z pomp ciepła w UDT składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna sprawdza wiedzę kandydata z zakresu budowy, montażu, uruchamiania i eksploatacji urządzeń związanych z pompą ciepła oraz z przepisów i norm z nimi związanych. Część praktyczna natomiast polega na wykazaniu umiejętności praktycznych w zakresie montażu, uruchamiania, eksploatacji i diagnostyki urządzeń związanych z pompą ciepła.

 • Ile czasu czeka się na wyniki egzaminu z pomp ciepła w UDT?

  Czas oczekiwania na wyniki egzaminu z pomp ciepła w UDT może się różnić, ale zazwyczaj trwa to około 1-3 tygodni. W tym czasie UDT przeprowadza proces weryfikacji i oceny prac egzaminacyjnych oraz przygotowuje wyniki egzaminu. Ostatecznie wyniki egzaminu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Gdzie można sprawdzić wyniki egzaminu z pomp ciepła w UDT?

  Wyniki egzaminu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego.

2,500.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0021
 • Cena brutto: 2,500.00
 • Czas trwania: 2dni / 16 godz.
 • Certyfikat: Akredytacja UDT
 • Forma: usługa hybrydowa
 • Lokalizacja: Kraków lub Warszawa
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl