00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Kurs pozyskiwanie dotacji UE na termomodernizacje i OZE

Ocena szkolenia
5/5
Finansowanie w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji: Program Czyste Powietrze, Program Mój Prąd oraz inne programy i dotacje.

Kurs pozyskiwanie dotacji UE na termomodernizacje i odnawialne źródła energii.

Nasz kurs został zaprojektowany, aby przeprowadzić Cię przez cały proces aplikowania o dotacje UE. Od przygotowania projektu inwestycyjnego, przez analizę możliwości uzyskania pomocy publicznej, aż po skuteczne złożenie wniosku.

Zrozumienie ogólnych zasad jest fundamentem każdego udanego projektu inwestycyjnego w zakresie OZE i termomodernizacji. Nasze szkolenie zapewni Ci kompleksowe informacje na temat tego, jak zidentyfikować najbardziej obiecujące projekty. Ocenić ich potencjalny wpływ na środowisko i społeczność, a także jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania. Dowiesz się, jak analizować ryzyka, przygotowywać realistyczne prognozy oraz jakie elementy projektu są kluczowe z punktu widzenia instytucji finansujących.

Pozyskiwanie dotacji UE dla termomodernizacji – źródła informacji o funduszach

Pokażemy, gdzie i jak szukać aktualnych informacji o dostępnych funduszach europejskich i konkursach na dofinansowanie projektów OZE. Przedstawimy sprawdzone metody monitorowania ogłoszeń i aktualizacji, abyś zawsze był na bieżąco z najnowszymi możliwościami finansowania.

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces aplikowania o wsparcie finansowe, od wstępnego przygotowania wniosku. Przez wybór odpowiedniej dokumentacji programowej, aż po złożenie wniosku. Podkreślimy, które dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie i jakie błędy najczęściej prowadzą do odrzucenia wniosku.

Kurs pozyskiwanie dotacji UE na termomodernizacje i OZE - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego OZE
  2. Analiza wybranych zagadnień związanych z uzyskaniem pomocy publicznej w zakresie OZE
  3. Kwalifikowalność wydatków w projekcie
  4. Analiza planowanych źródeł finansowania
  5. Przygotowanie budżetu projektu
  6. Procedura oceny wniosków
  7. Ścieżka aplikowania o wsparcie
  8. Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie
  9. Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach.
 • znasz źródła informacji o funduszach europejskich i potrafisz pozyskać informację nt. aktualnych konkursów dotyczących projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • znasz ogólne zasady przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z OZE
 • potrafisz przeprowadzić analizę zagadnień dotyczących możliwości uzyskania pomocy publicznej w obszarze energii odnawialnej
 • znasz kryteria kwalifikowalności wydatków w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • potrafisz dokonać analizy planowanych źródeł finansowania projektów związanych z OZE
 • rozumiesz procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • znasz ścieżkę aplikowania o wsparcie finansowe dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • posiadasz umiejętność dokonania wyboru najistotniejszych dokumentów programowych niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii

Kurs pozyskiwanie dotacji UE na termomodernizacje i OZE skierowany jest głównie do:

 • specjalistów z branży energetycznej
 • instalatorów systemów odnawialnych źródeł energii
 • osób związanych z branżą budowlaną, energetyczną oraz OZE
 • producentów i dystrybutorów systemów redukcji zużycia energii
 • osoby zajmujące się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków
 • pracowników instytucji publicznych
 • konsultantów i doradców w branży energetycznej
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, które poszukują informacji na temat finansowania projektów OZE
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Kurs pozyskiwanie dotacji UE na termomodernizacje i OZE

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS)

  FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko  stanowią kluczowy element finansowania w ramach Unii Europejskiej, mający na celu wspieranie działań i projektów związanych z modernizacją infrastruktury, ochroną klimatu oraz środowiska naturalnego. Te fundusze są istotnym narzędziem w realizacji europejskich strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatycznych.

  Poprzez inwestycje w zieloną energię, efektywność energetyczną, ochronę bioróżnorodności oraz rozwój zrównoważonej mobilności, fundusze te przyczyniają się do budowania odpornych i ekologicznych gospodarek członkowskich państw UE. W ramach tej inicjatywy, projekty mogą obejmować między innymi rozbudowę sieci kolejowych, rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego, ochronę ekosystemów, zarządzanie zasobami wodnymi oraz projekty związane z recyklingiem i gospodarką obiegu zamkniętego.

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki są kluczowym elementem wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską, mającym na celu przyspieszenie transformacji gospodarczej krajów członkowskich w kierunku innowacyjności i cyfryzacji. Te środki finansowe służą jako istotne wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz sektora publicznego w realizacji projektów związanych z rozwojem nowych technologii, wzrostem konkurencyjności oraz budowaniem zrównoważonej gospodarki.

  Inwestycje te kierowane są między innymi na rozwój infrastruktury cyfrowej, wsparcie startupów i innowacyjnych przedsięwzięć, promowanie badań i rozwoju (B+R), jak również na transformację cyfrową sektorów tradycyjnych. Fundusze te mają również za zadanie wspierać działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz promowania zielonych i zrównoważonych rozwiązań w gospodarce, przyczyniając się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to specjalny program wsparcia finansowego, uruchomiony przez Unię Europejską, mający na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego i społecznego wschodnich regionów Polski. Program ten jest skierowany do pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie różnic rozwojowych między Polską Wschodnią a innymi regionami kraju oraz wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej tych obszarów.

  Fundusze te są przeznaczone na realizację projektów w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, cyfryzacji, a także poprawy infrastruktury i dostępności komunikacyjnej. Priorytetem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój sektora B+R (badania i rozwój), promowanie zrównoważonego rozwoju oraz inwestycje w edukację i umiejętności przyszłości.

  Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest ważnym narzędziem w dążeniu do wyrównywania szans rozwojowych i zapewnienia równomiernego wzrostu gospodarczego w całym kraju, stymulując innowacje i przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy.

 • 16 programów regionalnych – Fundusze Europejskie (2021-2027)

  W ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, Fundusze Europejskie zostaną rozdzielone między 16 programów regionalnych, które mają na celu wspieranie rozwoju poszczególnych regionów Polski. Ta strategia jest kluczowym elementem polityki spójności UE, mającej na celu zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych między regionami, a także promowanie zrównoważonego rozwoju.

  Każdy z tych programów regionalnych jest dostosowany do specyficznych potrzeb i wyzwań rozwojowych danego regionu, uwzględniając jego unikalne atuty i potencjał. Priorytety mogą obejmować innowacje i wsparcie dla przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu, a także zwiększenie dostępności cyfrowej i wsparcie dla edukacji i szkoleń.

  Programy te mają na celu przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionów, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu. Realizacja projektów w ramach programów regionalnych będzie miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów strategii Europa 2020, a także długoterminowych celów Unii Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji.

 • Czyste Powietrze 2024

  Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa, którą wprowadzono w Polsce, aby poprawić jakość powietrza przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł ogrzewania domów. Jest to odpowiedź na problem zanieczyszczenia powietrza, który w niektórych regionach Polski osiąga poziomy znacznie przekraczające normy europejskie i światowe, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

  Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest wspieranie gospodarstw domowych w wymianie starych, nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko pieców na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania ogrzewania, takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę, kotły kondensacyjne czy instalacje solarne. Program oferuje dotacje i pożyczki na pokrycie części kosztów zakupu i instalacji nowych systemów ogrzewania, a także termomodernizację budynków, co może obejmować ocieplenie, wymianę okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele.

  „Czyste Powietrze” ma nie tylko poprawić jakość powietrza, ale również przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, obniżenia rachunków za ogrzewanie dla gospodarstw domowych oraz wsparcia transformacji energetycznej Polski w kierunku bardziej zrównoważonych i ekologicznych źródeł energii. Program ten jest kluczowym elementem szerszej strategii kraju mającej na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i poprawę warunków życia obywateli.

 • Moje Ciepło 2024

  Program „Moje Ciepło” to kolejna inicjatywa rządowa w Polsce, skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, która ma na celu wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii. Program ten szczególnie koncentruje się na promowaniu instalacji pomp ciepła, jako ekologicznego i efektywnego sposobu na ogrzewanie domów oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

  Celem „Moje Ciepło” jest zachęcenie jak największej liczby gospodarstw domowych do zmiany tradycyjnych systemów ogrzewania na pompy ciepła, które są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystują energię z otoczenia – ziemi, wody lub powietrza – do wytwarzania ciepła. To nie tylko przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza, ale również pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji ogrzewania w długim okresie.

  Program oferuje wsparcie finansowe w formie dotacji, które mogą pokryć znaczną część kosztów zakupu i instalacji pompy ciepła. Dzięki temu, „Moje Ciepło” stanowi atrakcyjną opcję dla osób planujących budowę nowego domu lub modernizację istniejącego systemu ogrzewania, umożliwiając realizację inwestycji w sposób bardziej przystępny finansowo.

  „Moje Ciepło” wpisuje się w szersze działania Polski mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym i jest częścią strategii zmierzającej do redukcji zależności od paliw kopalnych oraz poprawy efektywności energetycznej.

 • Ciepłe Mieszkanie

  Program „Ciepłe Mieszkanie” to inicjatywa skierowana do właścicieli mieszkań oraz wspólnot mieszkaniowych, mająca na celu wspieranie działań związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Program ten został zaprojektowany, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w mieszkaniach, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców, a także na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

  „Ciepłe Mieszkanie” oferuje wsparcie finansowe w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek na realizację projektów termomodernizacyjnych, które mogą obejmować między innymi:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropu nad najwyższą kondygnacją,
  • Wymianę starych okien i drzwi na nowe, o wyższych parametrach izolacyjności termicznej,
  • Modernizację lub wymianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne energetycznie,
  • Instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

  Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu nie tylko poprawę komfortu mieszkańców, ale również przyczynia się do osiągnięcia krajowych i unijnych celów w zakresie redukcji emisji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Jest to szczególnie ważne w kontekście europejskich regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Program ten odpowiada na potrzeby mieszkańców poszukujących sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego oraz na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.

 • Mój Elektryk

  Program „Mój Elektryk” to inicjatywa mająca na celu promowanie elektromobilności w Polsce poprzez wsparcie finansowe dla osób prywatnych oraz firm zainteresowanych zakupem pojazdów elektrycznych. Program ten ma na celu przyspieszenie przejścia na czyste źródła energii w transporcie i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez zwiększenie liczby elektrycznych pojazdów na polskich drogach.

  W ramach „Mój Elektryk” beneficjenci mogą otrzymać dotacje lub ulgi podatkowe, które mają na celu obniżenie kosztów zakupu samochodów elektrycznych, co sprawia, że stają się one bardziej dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Program może również obejmować wsparcie dla budowy infrastruktury ładowania, takiej jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, co jest kluczowe dla rozwoju elektromobilności.

  Działania te nie tylko wspierają rozwój zrównoważonego transportu, ale także przyczyniają się do poprawy jakości życia w miastach poprzez redukcję hałasu oraz emisji szkodliwych substancji. „Mój Elektryk” wpisuje się w szersze strategie ekologiczne i energetyczne Polski i Unii Europejskiej, które mają na celu ograniczenie zależności od paliw kopalnych i walkę ze zmianami klimatycznymi.

 • Stop Smog

  Program „Stop Smog” to inicjatywa skierowana na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, które jest szczególnie dotkliwe w wielu regionach Polski. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza poprzez finansowe wsparcie dla gospodarstw domowych w wymianie starych, nieefektywnych źródeł ogrzewania na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne rozwiązania. Program kładzie silny nacisk na eliminację tzw. „kopciuchów” – przestarzałych pieców węglowych, które są znaczącym źródłem zanieczyszczeń, takich jak pył PM10, PM2.5 oraz inne szkodliwe substancje.

  „Stop Smog” oferuje dofinansowanie na zakup i instalację nowych systemów ogrzewania, takich jak kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły gazowe o wysokiej efektywności lub połączenie tych systemów z instalacjami solarnymi. Program może również wspierać działania związane z termomodernizacją budynków, co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i, co za tym idzie, do obniżenia emisji zanieczyszczeń.

  Inicjatywa ta jest skierowana nie tylko do właścicieli domów jednorodzinnych, ale również do wspólnot mieszkaniowych i instytucji, które chcą przyczynić się do poprawy stanu środowiska i zdrowia publicznego. „Stop Smog” jest częścią szerszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi, wpisując się w cele polityki klimatycznej Polski i Unii Europejskiej. Program ten nie tylko przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza, ale również promuje świadomość ekologiczną i zachęca do korzystania z czystych źródeł energii.

 • Ulga termomodernizacyjna

  Ulga termomodernizacyjna to zachęta podatkowa w Polsce, umożliwiająca właścicielom nieruchomości odliczenie od podatku dochodowego części wydatków poniesionych na prace związane z termomodernizacją budynków. Jest to forma wsparcia dla osób fizycznych inwestujących w działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej ich domów lub mieszkań, co przekłada się na mniejsze zużycie energii, obniżenie rachunków za ogrzewanie i poprawę komfortu użytkowania.

  Do kosztów kwalifikujących się do odliczenia mogą należeć m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej energooszczędne modele, docieplenie ścian, dachu czy podłogi, instalacja nowoczesnych systemów ogrzewania, takich jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, systemy solarne, a także instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ponadto, w ramach ulgi termomodernizacyjnej można również odliczyć wydatki na profesjonalne audyty energetyczne, które są niezbędne do zaplanowania i optymalizacji prac termomodernizacyjnych.

  Ulga termomodernizacyjna jest ograniczona kwotowo i czasowo, co oznacza, że istnieje maksymalna suma, jaką można odliczyć w określonym okresie podatkowym. Beneficjenci powinni również pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki, gdyż może być ona wymagana przez urząd skarbowy.

  Inicjatywa ta nie tylko przyczynia się do oszczędności dla gospodarstw domowych, ale również do realizacji szerszych celów polityki energetycznej i klimatycznej Polski oraz Unii Europejskiej, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza.

 • Premia termomodernizacyjna

  Premia termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego, oferowana w Polsce właścicielom nieruchomości, którzy decydują się na przeprowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną swoich budynków. Jest to dodatkowa zachęta, mająca na celu stymulowanie inwestycji w termomodernizację, czyli działania prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na energię w budynkach poprzez ich modernizację i poprawę izolacyjności termicznej.

  Premia termomodernizacyjna może być przyznawana jako część szerszych programów wsparcia, takich jak dotacje, pożyczki na preferencyjnych warunkach lub inne formy ulg finansowych, oferowane przez różne instytucje, w tym banki współpracujące z rządowymi programami wsparcia energetycznego. Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorstwa, które zdecydują się na realizację projektów termomodernizacyjnych.

  Inwestycje kwalifikujące się do premii termomodernizacyjnej mogą obejmować różnorodne działania, takie jak:

  • Modernizacja systemów ogrzewania i instalacji cieplnych,
  • Wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropu i podłóg,
  • Montaż systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne czy pompy ciepła,
  • Instalacja nowoczesnych systemów wentylacji z rekuperacją ciepła.

  Otrzymanie premii termomodernizacyjnej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków, takich jak przeprowadzenie audytu energetycznego przed rozpoczęciem prac, co pozwala na określenie zakresu niezbędnych działań i potencjalnych oszczędności energetycznych. Premia jest formą dodatkowego wsparcia, które może znacząco zmniejszyć koszty inwestycji, a tym samym przyspieszyć zwrot z poniesionych nakładów, przyczyniając się do poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

 • Zwrot za piec

 • EKO – KLIMAT – Woda, powietrze, ziemia

  „EKO – KLIMAT – Woda, powietrze, ziemia” to hasło, które może być powiązane z inicjatywą lub programem skupiającym się na ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Programy o takim zakresie zazwyczaj koncentrują się na trzech kluczowych obszarach:

  1. Woda – Ochrona zasobów wodnych, zarządzanie nimi w sposób zrównoważony oraz działania na rzecz poprawy jakości wody. Może to obejmować inicjatywy związane z oczyszczaniem ścieków, ochroną ekosystemów wodnych, racjonalizacją zużycia wody oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu wód.
  2. Powietrze – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza, redukcja emisji szkodliwych gazów i cząstek do atmosfery. Programy mogą koncentrować się na ograniczaniu emisji z przemysłu, transportu, ogrzewania domowego, a także promować energię odnawialną i efektywność energetyczną jako sposoby na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
  3. Ziemia – Ochrona gleby i ekosystemów lądowych, promowanie zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, działania na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie degradacji ziemi i erozji. Może to również obejmować inicjatywy związane z rekultywacją terenów zdegradowanych i ochroną naturalnych habitów.

  Inicjatywa „EKO – KLIMAT – Woda, powietrze, ziemia” mogłaby również promować świadomość ekologiczną, edukację na temat zmian klimatycznych i zachęcać do zmian w zachowaniach indywidualnych i zbiorowych, mających na celu ochronę naszej planety. Program taki mógłby być wspierany przez rząd, organizacje pozarządowe, sektor prywatny oraz angażować społeczności lokalne w działania na rzecz środowiska.

 • Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania

  Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania to programy wsparcia finansowego uruchamiane przez lokalne władze administracyjne, mające na celu wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, oświatowych, ekologicznych oraz inwestycji w infrastrukturę i rozwój lokalny. Takie dofinansowania są dostępne dla różnych grup odbiorców: od osób fizycznych, przez przedsiębiorstwa, po organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Oto kilka przykładów obszarów, w których mogą być oferowane lokalne dofinansowania:

   1. Ochrona środowiska – Programy mające na celu poprawę jakości powietrza, gospodarowanie odpadami, ochronę zasobów wodnych, promowanie energii odnawialnej i termomodernizację budynków.
   2. Rozwój przedsiębiorczości – Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), start-upów oraz inicjatyw gospodarczych, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki.
   3. Edukacja i rozwój społeczny – Programy edukacyjne, warsztaty umiejętności, szkolenia zawodowe oraz projekty społeczne mające na celu integrację społeczności, wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej i aktywizację zawodową.
   4. Kultura i dziedzictwo – Finansowanie projektów kulturalnych, festiwali, konserwacji zabytków i promocji dziedzictwa lokalnego.
   5. Infrastruktura i transport – Inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej, transportu publicznego, dróg, ścieżek rowerowych i przestrzeni publicznych.
   6. Sport i rekreacja – Budowa i modernizacja obiektów sportowych, programy promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród mieszkańców.

  Dofinansowania te mogą przybierać różne formy, takie jak dotacje, pożyczki na preferencyjnych warunkach, ulgi podatkowe czy wsparcie techniczne i doradcze. Aby skorzystać z lokalnych dofinansowań, należy spełnić określone kryteria i złożyć wymaganą dokumentację zgodnie z procedurami określonymi przez urzędy administracji samorządowej. Proces aplikacji i kryteria kwalifikacyjne mogą się różnić w zależności od programu i regionu.

 • Energia Plus

  Program „Energia Plus” może odnosić się do różnych inicjatyw i programów mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Chociaż nie podałeś szczegółów dotyczących konkretnego programu „Energia Plus”, ogólna idea tego typu inicjatyw zazwyczaj obejmuje kilka kluczowych elementów:

  1. Wsparcie dla OZE: Zachęcanie do inwestycji w technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła czy biogazownie. Celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych.
  2. Efektywność energetyczna: Promowanie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych. Może to obejmować modernizację systemów ogrzewania i chłodzenia, izolację termiczną budynków czy instalację energooszczędnego oświetlenia.

   

  1. Edukacja i świadomość ekologiczna: Prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat korzyści płynących z efektywnego wykorzystania energii i zastosowania OZE. Celem jest podniesienie świadomości na temat zmian klimatycznych i sposobów, w jakie każdy może przyczynić się do ochrony środowiska.
  2. Wsparcie finansowe: Oferowanie dotacji, ulg podatkowych, dofinansowań lub pożyczek na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, które decydują się na inwestycje związane z OZE i poprawą efektywności energetycznej.
  3. Rozwój lokalnej energetyki: Wspieranie projektów dotyczących lokalnej produkcji energii, w tym mikroinstalacji OZE oraz inicjatyw związanych z magazynowaniem energii i zarządzaniem popytem na energię.

  Programy typu „Energia Plus” są częścią szerszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i mają kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia celów klimatycznych, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie globalnego ocieplenia.

 • Gwarancja Biznesmax

  „Gwarancja Biznesmax” brzmi jak nazwa programu wsparcia dla przedsiębiorców, którego głównym celem jest zapewnienie gwarancji kredytowych lub poręczeń, ułatwiając dostęp do finansowania dla firm, szczególnie tych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które mogą napotykać trudności w uzyskaniu kredytów bankowych na rozwój działalności. Chociaż szczegóły takiego programu mogą się różnić w zależności od kraju, instytucji oferującej wsparcie i specyfiki rynku, podstawowe założenia są zazwyczaj podobne:

  1. Zwiększenie dostępności finansowania: Poprzez zapewnienie gwarancji lub poręczeń kredytowych, program zmniejsza ryzyko dla banków i innych instytucji finansowych, co zachęca je do udzielania pożyczek firmom, które inaczej mogłyby nie spełniać standardowych wymagań kredytowych.
  2. Wsparcie dla różnych celów biznesowych: Finansowanie może być przeznaczone na szeroki zakres potrzeb przedsiębiorstw, w tym inwestycje w rozwój, modernizację technologiczną, ekspansję na nowe rynki, zwiększenie kapitału obrotowego czy realizację innowacyjnych projektów.
  3. Elastyczne warunki finansowania: Gwarancje mogą obejmować różne formy finansowania, takie jak kredyty inwestycyjne, pożyczki obrotowe, leasing czy factoring, oferując przedsiębiorcom dostosowanie źródła finansowania do indywidualnych potrzeb biznesowych.
  4. Dostępność dla szerokiego grona przedsiębiorstw: Program jest zazwyczaj otwarty dla różnorodnych branż i sektorów gospodarki, kładąc szczególny nacisk na wsparcie MŚP, start-upów oraz firm działających w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego kraju.
  5. Procedury uproszczone: Starania o gwarancje kredytowe w ramach takich programów często wiążą się z uproszczoną procedurą aplikacyjną i szybszym procesem decyzyjnym, co jest istotne dla przedsiębiorstw potrzebujących szybkiego dostępu do środków finansowych.

  Programy takie jak „Gwarancja Biznesmax” mogą stanowić istotne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, zwiększając dynamikę gospodarczą i przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy. Zapewniają one również cenny impuls dla firm, by podejmowały śmiałe inwestycje i realizowały innowacyjne projekty, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki.

 • Agroenergia

  „Agroenergia” to pojęcie, które może odnosić się do różnych aspektów produkcji i wykorzystania energii w sektorze rolnictwa. W szerszym kontekście, agroenergia łączy w sobie działania związane z produkcją odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarstwach rolnych oraz wykorzystaniem biomasy rolniczej do celów energetycznych. Oto kilka kluczowych elementów, które mogą być związane z pojęciem agroenergii:

   1. Biomasa rolnicza: Wykorzystanie odpadów rolniczych, takich jak słoma, obornik czy resztki pożniwne, do produkcji energii. Może to obejmować produkcję biogazu w procesie fermentacji biomasy lub bezpośrednie spalanie biomasy w celu wytworzenia ciepła i energii elektrycznej.
   2. Biopaliwa: Produkcja biopaliw pierwszej i drugiej generacji z surowców rolniczych, takich jak zboża, olej rzepakowy czy surowce celulozowe. Biopaliwa mogą być wykorzystywane jako ekologiczna alternatywa dla paliw kopalnych w transporcie i przemyśle.
   3. Energia słoneczna: Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach budynków gospodarczych, magazynów czy innych wolnych powierzchniach w gospodarstwach rolnych. Pozwala to na produkcję zielonej energii do własnych potrzeb oraz możliwość sprzedaży nadwyżek do sieci.
   4. Energia wiatrowa: Montaż małych turbin wiatrowych na terenach rolniczych, co może być dodatkowym źródłem dochodu dla rolników oraz przyczyniać się do dywersyfikacji źródeł energii.
   5. Pompy ciepła i kolektory słoneczne: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach rolnych.

  Inicjatywy związane z Agroenergią nie tylko przyczyniają się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej gospodarstw rolnych, ale także mają pozytywny wpływ na środowisko przez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, mogą one stanowić ważny element w strategii rozwoju zrównoważonego rolnictwa, łącząc produkcję żywności z produkcją energii odnawialnej.

 • Energia dla Wsi

  Program „Energia dla Wsi” może być inicjatywą mającą na celu promowanie i wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz poprawę efektywności energetycznej w obszarach wiejskich. Chociaż szczegółowe informacje o konkretnym programie mogą się różnić w zależności od kraju czy regionu, ogólne założenia mogą obejmować:

  1. Dostęp do OZE: Ułatwienie dostępu do technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, co może obejmować fotowoltaikę, turbiny wiatrowe, biomasę, biogaz czy pompy ciepła.
  2. Wsparcie finansowe i doradcze: Oferowanie dotacji, ulg podatkowych, pożyczek na preferencyjnych warunkach czy wsparcia doradczego dla osób zainteresowanych inwestycjami w OZE lub poprawą efektywności energetycznej swoich domów i gospodarstw.
  3. Edukacja i podnoszenie świadomości: Organizowanie kampanii informacyjnych, szkoleń i warsztatów na temat korzyści płynących z wykorzystania OZE, sposobów oszczędzania energii oraz dostępnych technologii i rozwiązań.
  4. Rozwój lokalnej infrastruktury energetycznej: Wsparcie dla projektów mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury energetycznej, w tym budowę lokalnych instalacji OZE, systemów magazynowania energii czy modernizację sieci energetycznych.
  5. Zwiększenie samowystarczalności energetycznej: Promowanie samowystarczalności energetycznej obszarów wiejskich poprzez lokalną produkcję energii z OZE, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i redukcji kosztów energii dla mieszkańców.
  6. Ochrona środowiska: Przyczynianie się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych dzięki zastąpieniu paliw kopalnych czystymi źródłami energii.

  Program „Energia dla Wsi” może mieć kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprawiając jakość życia mieszkańców, wspierając lokalną gospodarkę i przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

 • Fundusz Modernizacyjny

  Fundusz Modernizacyjny to inicjatywa finansowa uruchomiona w ramach Unii Europejskiej, mająca na celu wspieranie państw członkowskich w realizacji inwestycji związanych z modernizacją gospodarek oraz przyspieszeniem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to jeden z mechanizmów finansowych stworzonych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), który wspiera inwestycje w dziedzinach takich jak:

  1. Energetyka: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze energetycznym, rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii, oraz modernizacja infrastruktury energetycznej.
  2. Przemysł: Wprowadzenie zaawansowanych technologii przemysłowych zmniejszających emisję CO2, poprawa efektywności energetycznej procesów przemysłowych oraz wykorzystanie OZE w produkcji.
  3. Budownictwo: Inwestycje w termomodernizację budynków, w tym izolację termiczną, modernizację systemów ogrzewania i chłodzenia, a także instalację systemów wykorzystujących energię odnawialną.
  4. Transport: Rozwój transportu niskoemisyjnego, w tym elektromobilności, budowa infrastruktury dla pojazdów elektrycznych oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego.
  5. Gospodarka obiegu zamkniętego: Projekty związane z efektywnym wykorzystaniem zasobów, recyklingiem oraz ograniczeniem odpadów.

  Fundusz Modernizacyjny jest skierowany przede wszystkim do państw członkowskich UE, które w momencie przystąpienia do Unii miały dochód narodowy brutto na mieszkańca poniżej 60% średniej UE. Finansowanie z Funduszu może przyjmować różne formy, w tym dotacje, pożyczki, gwarancje kredytowe czy instrumenty finansowe wspierające kapitał własny.

  Celem Funduszu Modernizacyjnego jest nie tylko przyspieszenie transformacji energetycznej i modernizacji gospodarki w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, ale również wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich.

 • Grant OZE

  Grant OZE (Odnawialne Źródła Energii) to forma wsparcia finansowego, która ma na celu promowanie inwestycji w technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Tego typu dotacje mogą być oferowane przez rządy krajowe, instytucje unijne, lokalne władze samorządowe, organizacje międzynarodowe lub prywatne fundacje. Granty OZE są częścią szerszych strategii mających na celu przyspieszenie przejścia na zieloną energię, poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych.

  Oto kilka kluczowych informacji dotyczących grantów OZE:

  1. Cel: Wsparcie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biomasa, energia wodna czy biogaz.
  2. Odbiorcy: Granty mogą być skierowane do różnych grup odbiorców, w tym przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, samorządów, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych.
  3. Forma wsparcia: Finansowanie może przyjmować formę bezzwrotnych dotacji, pożyczek na preferencyjnych warunkach, ulg podatkowych, dopłat do odsetek kredytowych czy wsparcia technicznego i doradczego.
  4. Zakres projektów: Projekty kwalifikujące się do wsparcia mogą obejmować instalację paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, systemów ogrzewania geotermalnego, biogazowni, systemów wykorzystujących energię wodną oraz innych technologii OZE.
  5. Procedura aplikacyjna: Aby ubiegać się o grant, należy zwykle złożyć szczegółowy wniosek projektowy, który obejmuje opis planowanej inwestycji, przewidywane korzyści ekologiczne i ekonomiczne, kosztorys oraz plan realizacji projektu.
  6. Korzyści: Otrzymanie grantu na projekt OZE pozwala na pokrycie części lub całości kosztów inwestycji, co obniża barierę finansową wejścia i przyspiesza zwrot z inwestycji, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2.

  Granty OZE odgrywają kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i są istotnym elementem polityk klimatycznych i energetycznych na różnych poziomach zarządzania. Poprzez finansowe wsparcie innowacyjnych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, przyczyniają się one do transformacji energetycznej, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości powietrza.

 • Przemysł energochłonny – OZE

  Włączenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w przemysł energochłonny jest kluczowym elementem strategii zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia zrównoważenia produkcji. Przemysły takie jak metalurgia, chemiczny, cementowy czy papierniczy zużywają ogromne ilości energii, co czyni je głównymi kandydatami do transformacji w kierunku wykorzystania OZE. Oto kilka sposobów, w jakie OZE mogą być wdrażane w sektorze przemysłowym:

  1. Energia słoneczna i fotowoltaika: Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane do bezpośredniego zasilania operacji przemysłowych, zwłaszcza w regionach z dużą ilością dni słonecznych. Duże hale produkcyjne, dachy zakładów i niezagospodarowane tereny wokół fabryk oferują potencjalną przestrzeń do montażu paneli słonecznych.
  2. Energia wiatrowa: Turbiny wiatrowe mogą być instalowane na terenach przemysłowych lub w ich pobliżu, dostarczając energii bezpośrednio do zakładu. Jest to szczególnie korzystne dla przemysłu znajdującego się w obszarach o wysokim potencjale wiatrowym.
  3. Biomasa i biogaz: Resztki przemysłowe, odpady rolnicze i inne organiczne strumienie odpadów mogą być przetwarzane na biomasę lub biogaz, służące jako źródło energii do procesów produkcyjnych. Biogazownie mogą również przetwarzać odpady produkcyjne i komunalne, zmniejszając problem odpadów przy jednoczesnym generowaniu energii.
  4. Ciepło geotermalne: W regionach o aktywności geotermalnej, ciepło z wnętrza Ziemi może być wykorzystywane do ogrzewania lub w procesach produkcyjnych wymagających ciepła.
  5. Pompy ciepła: Mogą wykorzystywać różnice temperatur między powietrzem, wodą a procesami przemysłowymi do efektywnego ogrzewania i chłodzenia, zmniejszając ogólne zużycie energii.

  Wdrażanie OZE w przemyśle energochłonnym wymaga jednak znacznych inwestycji początkowych, modyfikacji infrastruktury oraz często także zmian w procesach produkcyjnych. Aby stymulować tę transformację, rządy i organizacje międzynarodowe oferują różnego rodzaju wsparcie, w tym dotacje, ulgi podatkowe, subsydia czy pomoc w finansowaniu.

  Transformacja energetyczna przemysłu energochłonnego w kierunku większego wykorzystania OZE ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów klimatycznych, takich jak ograniczenie globalnego ocieplenia. Ponadto, może prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych w dłuższej perspektywie, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy wizerunku przedsiębiorstw jako liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

 • Program FENG "Zazielenienie przedsiębiorstw"

  Program FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw” brzmi jak inicjatywa mająca na celu wspieranie transformacji ekologicznej w sektorze biznesowym. Chociaż nie dostarczyłeś szczegółowych informacji na temat tego programu, mogę przedstawić ogólną koncepcję, jak mogłaby wyglądać taka inicjatywa w oparciu o podobne programy zazieleniania przedsiębiorstw.

  Program „Zazielenienie przedsiębiorstw” mógłby obejmować następujące elementy:

  1. Wsparcie finansowe: Dotacje, pożyczki na preferencyjnych warunkach lub ulgi podatkowe dla firm inwestujących w zielone technologie, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii (OZE) oraz w projekty zmniejszające ich ślad węglowy.
  2. Doradztwo i wsparcie techniczne: Profesjonalne doradztwo w zakresie najlepszych praktyk zazieleniania, audyty energetyczne, pomoc w planowaniu i wdrażaniu projektów ekologicznych.
  3. Certyfikacja i znakowanie ekologiczne: Możliwość uzyskania certyfikatów środowiskowych lub ekoetykiet, które mogą służyć jako narzędzie marketingowe i budować pozytywny wizerunek firmy wśród konsumentów.
  4. Szkolenia dla pracowników: Programy szkoleniowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, zarządzania odpadami i innych aspektów ekologicznych działalności przedsiębiorstw.
  5. Innowacje i rozwój nowych produktów: Zachęcanie do tworzenia innowacyjnych, ekologicznych produktów i usług, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.
  6. Sieciowanie i współpraca: Tworzenie platform wymiany wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami, promowanie współpracy w łańcuchach dostaw oraz z innymi podmiotami zainteresowanymi zrównoważonym rozwojem.

  Program „Zazielenienie przedsiębiorstw” mógłby być kierowany do firm z różnych branż, zachęcając je do przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych, co nie tylko przyczyniłoby się do ochrony środowiska, ale także mogłoby prowadzić do oszczędności kosztów, innowacji i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wdrażanie takich programów wymaga współpracy między sektorem publicznym, prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi, aby zapewnić skuteczną transformację ekologiczną w biznesie.

 • Krajowy Plan Odbudowy (KPO) "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności"

  Krajowy Plan Odbudowy (KPO) „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” to prawdopodobnie część szerszego planu mającego na celu wspieranie transformacji energetycznej i zwiększenie efektywności energetycznej w danym kraju. Tego typu plany są często odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Chociaż szczegóły mogą się różnić w zależności od konkretnych priorytetów i potrzeb kraju, poniżej przedstawiam ogólne założenia, jakie mógłby obejmować taki plan:

  1. Rozwój zielonej energii: Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), takie jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biomasa i hydroenergetyka, aby zwiększyć udział zielonej energii w miksie energetycznym i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.
  2. Modernizacja infrastruktury energetycznej: Ulepszanie sieci energetycznych, aby były bardziej efektywne i zdolne do integracji z różnorodnymi źródłami OZE oraz wprowadzenie zaawansowanych systemów zarządzania energią, w tym magazynowania energii.
  3. Zmniejszenie energochłonności: Wprowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych, przemyśle oraz transporcie, np. poprzez termomodernizację, energooszczędne oświetlenie, modernizację systemów grzewczych i chłodzących.
  4. Wsparcie dla innowacji i technologii: Zachęcanie do badań i rozwoju w dziedzinie nowych technologii związanych z OZE, efektywnością energetyczną oraz technologiami niskoemisyjnymi.
  5. Edukacja i podnoszenie świadomości: Realizacja programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych na temat oszczędzania energii, korzyści płynących z OZE i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  6. Wsparcie finansowe i regulacyjne: Utworzenie mechanizmów wsparcia finansowego, takich jak dotacje, ulgi podatkowe, preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych inwestujących w OZE i efektywność energetyczną, a także wprowadzenie regulacji wspierających rozwój zielonej energii i zwiększenie efektywności energetycznej.

  Krajowy Plan Odbudowy „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” może być częścią szerszych działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz międzynarodowych zobowiązań klimatycznych.

 • Pożyczka na zasadach ogólnych dla przedsięwzięć priorytetowych z obszaru Ochrony Powietrza

  Pożyczka na zasadach ogólnych dla przedsięwzięć priorytetowych z obszaru Ochrony Powietrza (Atmosfery) to forma wsparcia finansowego, która może być oferowana przez rządy, instytucje finansowe lub organizacje międzynarodowe, mająca na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Tego rodzaju pożyczki są przeznaczone dla projektów, które skupiają się na redukcji zanieczyszczeń i promowaniu czystych technologii. Oto kluczowe aspekty, które mogą charakteryzować taką pożyczkę:

  1. Cele pożyczki: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza, w tym modernizację przemysłu, rozwój odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie efektywnych energetycznie technologii, poprawę efektywności systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także rozwój zrównoważonego transportu.
  2. Odbiorcy: Pożyczki mogą być skierowane do szerokiego spektrum podmiotów, w tym przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które planują realizację projektów związanych z ochroną powietrza.
  3. Warunki finansowania: Warunki takiej pożyczki, w tym oprocentowanie, okres spłaty, ewentualne okresy karencji oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia, mogą być dostosowane do specyfiki projektu i jego potencjału w zakresie poprawy jakości powietrza.
  4. Kryteria oceny projektów: Do najważniejszych kryteriów oceny kwalifikowalności projektów pod względem przyznania wsparcia mogą należeć potencjalna skala redukcji emisji zanieczyszczeń, koszt efektywności, trwałość wpływu na środowisko, a także zgodność z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi celami ochrony powietrza.
  5. Wsparcie doradcze: Beneficjenci mogą również korzystać z wsparcia doradczego w zakresie przygotowania i realizacji projektów, w tym analizy technicznej, ekonomicznej oraz oceny wpływu na środowisko.
  6. Raportowanie i monitorowanie: Realizacja projektów może wymagać regularnego raportowania i monitorowania postępów w zakresie osiąganych korzyści środowiskowych, co pomaga w ocenie skuteczności programu i propagowaniu najlepszych praktyk.

  Tego typu pożyczki są istotnym elementem polityki ekologicznej i energetycznej, umożliwiając realizację projektów, które bez wsparcia finansowego mogłyby nie zostać zrealizowane, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości życia obywateli i ochrony środowiska naturalnego.

Najbliższy termin to 29 Czerwiec 2024r.

1,000.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0036
 • Cena brutto: 1,000.00
 • Czas trwania: 1dzień / 7godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl