00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Szkolenie audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Ocena szkolenia
5/5
Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, ramy prawne i polityka, system białych certyfikatów, metodologia audytów efektywności energetycznej.

Szkolenie audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa dedykowane jest specjalistom z branży energetycznej, audytorom, pracownikom firm wykonawczych oraz wszystkim zainteresowanym tematyką efektywności energetycznej.

Celem szkolenia audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania systemu białych certyfikatów. Zrozumienia polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski w kontekście efektywności energetycznej. Szczegółowo omawiane będą także uregulowania prawne dotyczące tej dziedziny.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę o polityce energetycznej Unii Europejskiej oraz jej dyrektywach dotyczących efektywności energetycznej. Dowiedzą się, jak polska polityka energetyczna wpisuje się w kontekst Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016 roku.

Omawiamy także przewidywane zmiany w przepisach, by ułatwić profesjonalistom skuteczne dostosowanie do nadchodzących regulacji. Kluczowe jest tu, aby uczestnicy nie tylko poznali obecne wymogi prawne, ale również zyskali umiejętność antycypacji zmian w prawie. Co znacząco wpływa na planowanie i wdrażanie strategii efektywności energetycznej w ich organizacjach.

Nasze szkolenie aktywnie angażuje uczestników w procesie poznawczym, zapewniając interaktywne metody nauki, które kładą nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Podejmujemy dyskusje i analizy przypadków, które ilustrują, jak teorie przekładają się na działania w realnym świecie energetycznym. Przez aktywne uczestnictwo, profesjonaliści nie tylko zrozumieją, ale również nauczą się. Jak efektywnie stosować i wdrażać polityki energetyczne oraz dyrektywy UE w swojej codziennej pracy.

Szkolenie audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Podstawowe informacje oraz uregulowania prawne dotyczące białych certyfikatów.

  • Polityka energetyczna Unii Europejskiej i dyrektywy UE w zakresie efektywności energetycznej.
  • Polityka energetyczna Polski a Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.
  • Planowane zmiany w wymaganiach prawnych.

  Schemat funkcjonowania białych certyfikatów.

  • Jakie są zadania w zakresie efektywności energetycznej?
  • Kim są podmioty zobowiązane i uprawnione?
  • Jakie są zasady uzyskania i umorzenia białych certyfikatów?
  • Jak wyglądają procedury przetargowe?
  • Jakie rodzaje projektów można zgłosić do przetargów.

  Metodyka wykonywania audytów efektywności energetycznej.

  • Omówienie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania.
  • Sporządzanie audytów efektywności energetycznej w sposób uproszczony.
  • Sporządzanie audytów efektywności energetycznej w sposób szczegółowy.
 • Dzień 2 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Przykłady audytów efektywności energetycznej

  • Audyt efektywności energetycznej termomodernizacji budynku.
  • Audyt efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia.
  • Audyt efektywności energetycznej wymiany silników elektrycznych o mocy znamionowej od 0,75 kW do 375 kW.

  Sporządzanie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej do URE wraz z ich sprzedażą.

  • Warsztaty z wykonywania przykładowych wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej do URE.
  • Sprzedaż białych certyfikatów na Giełdzie Towarowej.
 • potrafisz przeprowadzać audyty energetyczne w różnych kontekstach, obejmujących analizę zużycia energii i proponowanie działań zwiększających efektywność energetyczną
 • potrafisz dokonać analizy efektywności energetycznej w różnych typach projektów, co pozwoli na identyfikację obszarów poprawy i optymalizację wykorzystania energii
 • wykorzystujesz narzędzia i oprogramowanie wspomagające audyty energetyczne i analizę danych energetycznych
 • posiadasz praktyczną umiejętność przygotowywanie wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej i innych dokumentów zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • znasz i rozumiesz schemat funkcjonowania białych certyfikatów, ich zasad i zastosowań, pozwalających na efektywne korzystanie z rynku certyfikatów
 • posiadasz wiedzę z zakresu sprzedaży białych certyfikatów na Giełdzie Towarowej oraz umiejętność sporządzania przykładowych wniosków
 • posiadasz umiejętność przygotowywania ofert, analizy ryzyka i podejmowania decyzji inwestycyjnych

Szkolenie audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa skierowane jest głównie do:

 • audytorów energetycznych
 • audytorów energetycznych wykonujących audyty efektywności energetycznej oraz audyty przedsiębiorstw w oparciu o ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.
 • osób związanych z branżą energetyczną, budowlaną oraz OZE
 • specjalistów ds. energetyki i efektywności energetycznej, w tym konsultantów ds. efektywności energetycznej
 • przedsiębiorców i inwestorów w sektorze budowlanym i energetycznym, planujących inwestycje w efektywność energetyczną lub zainteresowane handlem białymi certyfikatami
 • osób zarządzanych działem energetycznym, zainteresowanych zwiększeniem efektywności energetycznej w swoich organizacjach
 • inżynierów budownictwa, projektantów, deweloperów i inni profesjonalistów związanych z branżą budowlaną, którzy chcą zrozumieć wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

 • Kogo obowiązuje wymóg przeprowadzania audytu efektywności energetycznej?

  Zgodnie z Art. 36. Ustawy o efektywności energetycznej każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) jest zobowiązany do przeprowadzania co cztery lata audytu energetycznego.
  Oznacza to, że obowiązek okresowego (raz na 4 lata) przeprowadzania audytu efektywności energetycznej dotyczy dużych przedsiębiorstw, czyli takich, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały co najmniej 250 pracowników (obliczenia średniorocznego zatrudnienia obejmują wyłącznie osoby zatrudnione na pełny etat i nie uwzględniają pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub urlopie na zasadach macierzyńskiego, ojcowskim, wychowawczym lub rodzicielskim; przy obliczeniach nie bierze się również pod uwagę osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego) lub
  • uzyskały roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o wartości co najmniej 50 milionów euro oraz jeśli sumy aktywów bilansu przygotowanego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro.
 • Czym jest efektywność energetyczna?

  Efektywność energetyczna to odniesienie osiągniętego efektu użytkowego danego budynku, urządzenia technicznego bądź instalacji w codziennych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

 • W jaki sposób można poprawić efektywność energetyczną?

  Poprawie efektywności energetycznej służą w następujące rodzaje przedsięwzięć:

  1. Ograniczenie:

  • przepływów mocy biernej,
  • strat sieciowych w ciągach liniowych,
  • strat w transformatorach.

  2. Przebudowa lub remont budynków;

  3. Wykorzystywanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

  4. Izolacja instalacji przemysłowych;

  5. Modernizacja:

  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  • oświetlenia,
  • urządzeń potrzeb własnych,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;

  6. Odzysk energii w procesach przemysłowych.

 • Jakie są cele audytu efektywności energetycznej?

  Głównymi celami audytu efektywności energetycznej są:

  • określenie obecnego stanu gospodarki energetycznej obiektu,
  • identyfikacja źródeł generujących straty energii,
  • określenie potencjału oszczędności energii,
  • wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań minimalizacji kosztów energii,
  • wykonanie analizy dla określenia wskaźników techniczno-ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć,
  • opracowanie długofalowej strategii poprawy efektywności energetycznej obiektu,
  • obniżenie zużycia energii i związanych z nim kosztów,
  • efektywne zarabianie na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł,
  • uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej („białego certyfikatu”),
  • spełnienie obowiązku (dotyczącego dużych przedsiębiorstw) okresowego wykonywania audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
 • Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej?

  Audyt efektywności energetycznej może przeprowadzić osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
  • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  • odbyła szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7;
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej (opcjonalnie, nie jest to wymóg konieczny)
 • Jak przebiega audyt efektywności energetycznej?

  Audyt efektywności energetycznej może potrwać od kilku dni do kilku tygodniu, przy czym okres jego realizacji jest uzależniony od wielu czynników, głównie od wielkości badanego przedsiębiorstwa. To proces składający się z czterech etapów:

  • Przygotowanie do audytu – w tym etapie należy ustalić jakie działania i w jakim terminie powinny zostać wykonane;
  • Zgromadzenie podstawowych informacji – dotyczących źródeł (instalacji) powodujących większe zużycie energii;
  • Zaproponowanie rozwiązań , które mogą wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej;
  • Przygotowanie szczegółowego raportu podsumowującego zebrane i opracowane dane.
 • Rodzaje audytów efektywności energetycznej

  Ustawa przewiduje opracowywanie nie jednego, ale kilku rodzajów audytów efektywności energetycznej różniących się zawartością w zależności od zastosowań. Należą do nich:

  1. Audyt przed realizacją przedsięwzięcia – stanowi podstawowy rodzaj audytu efektywności energetycznej i jest niezbędny do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białego certyfikatu”, określającego przewidywane oszczędności energetyczne. Audyt ten określa przewidywane efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia. zamierzenia oraz obejmuje badania, analizy i oceny różnych wariantów poprawy efektywności energetycznej, a ponadto zawiera uzasadnienie wyboru proponowanego rozwiązania i określenie
  2. Audyt po realizacji przedsięwzięcia – stanowi potwierdzenie zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w ramach którego zostały uzyskane określone oszczędności energii i jest przedstawiany w Urzędzie Regulacji Energetyki wraz z oświadczeniem o jego realizacji. Audyt ten jest przeprowadzany dla tego samego przedsięwzięcia, którego dotyczył audyt przed jego realizacją, a jego celem jest ocena skuteczności podjętych działań, zgodnie z przewidywaniami. Przy czym audyty przed i po realizacji przedsięwzięcia nie mogą być opracowywane przez tę samą osobę.
  3. Audyt dla przedsięwzięcia wcześniej zrealizowanego – zawiera szczegółowy opis zrealizowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem opisu pierwotnego stanu obiektów, urządzeń lub instalacji. Ten audyt polega na skonfrontowaniu obecnego stanu zużycia energii ze stanem z przed realizacji przedsięwzięcia, jego celem jest ocena efektywności zrealizowanych działań służących poprawie efektywności energetycznej.
  4. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła – wymóg wykonania tego audytu wynika z wprowadzonych zmian w ustawie o prawie budowlanym, która nakłada obowiązek przyłączania obiektów budowlanych do sieci ciepłowniczej lub udowodnienia, że przyłączenie do sieci zapewnia niższą efektywność energetyczną, niż wykorzystanie ciepła z indywidualnego źródła.
 • Co powinien zawierać audyt efektywności energetycznej?

  Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r., poprawnie przeprowadzony audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostało lub zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, której celem jest poprawa efektywności energetycznej lub podmiotu przez niego upoważnionego;
  • Kartę audytu efektywności energetycznej – dokument zawierający podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, tj. termin jego realizacji, przewidywany okres uzyskiwania oszczędności, a także jego charakterystyczne właściwości, tj. oszczędność energii pierwotnej (zawartej w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio ze środowisk) i finalnej (energia lub paliwa z wyłączeniem paliw lotniczych lub paliw w zbiornikach morskich) oraz szacowana wielkość redukcji emisji dwutlenku węgla;
  • Określenie miejsca przedsięwzięcia;
  • Wykaz dokumentów i danych źródłowych – zawiera informacje o wykorzystanych obowiązujących przepisach, normach, dokumentach i źródłach, z których korzystał audytor. Wykaz może zawierać np. dokumentację techniczną obiektu czy opracowania dotyczące najlepszych dostępnych technologii;
  • Ocenę stanu technicznego i analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji – obejmuje inwentaryzację niniejszego obiektu, instalacji lub urządzenia, a także szacunki zużycia energii zgodnie z dostępnymi danymi katalogowymi bądź wg. pomiarów i obliczeń wykonanych przez audytora. Ponadto, określa czynniki determinujące zużycie energii ;
  • Szczegółowy opis przedsięwzięcia – zawiera opis uprawnień, a także przyjęte założenia, wyniki i sposób obliczeń efektów energetycznych, ekologicznych i redukcji kosztów uzyskanych dzięki realizacji przedsięwzięcia.
 • Jakie korzyści można uzyskać po wykonaniu audytu efektywności energetycznej?

  Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej to:

  • oszczędność energii,
  • zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii,
  • redukcja emisji gazów szkodliwych dla środowiska,
  • możliwość pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej lub poprzez system świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty”
  • wysokie zarobki na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł (OZE)
  • wzrost świadomości pracowników w zakresie redukcji zużycia energii.
  • usystematyzowanie działań prowadzonych w ramach prowadzenia gospodarki energetycznej.

  Ponadto, według przewidywań ekspertów do końca 2020 r. emisja dwutlenku węgla i zużycia energii spadnie o 20%, natomiast udział energii odnawialnych źródeł energii wzrośnie o 20%.

 • Jak otrzymać „biały certyfikat”?

  „Biały certyfikat” to świadectwo potwierdzające zaoszczędzone ilości energii w wyniku realizacji inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. System ten służy zwiększeniu ilości działań poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

  Aby uzyskać „biały certyfikat” należy przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, który pozwala określić zakres, a także właściwości techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć, których celem jest redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną przez obiektów, urządzenia lub instalacje. Do wydawania certyfikatów i ich umarzania upoważniony jest prezes Urząd Regulacji Energetyki.

2,500.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0071
 • Cena brutto: 2,500.00
 • Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
 • Certyfikat: po zaliczeniu egzaminu
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl