00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Kurs świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Ocena szkolenia
5/5
Kurs świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zapewnia kompleksowe przygotowanie do oceny i certyfikacji efektywności energetycznej budynków.

Kurs świadectwa charakterystyki energetycznej budynków gwarantuje nabycie praktycznej umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków z wykorzystaniem programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE oraz wpis na listę ministerstwa!

Nowe regulacje Unii Europejskiej od kwietnia 2023 roku wprowadzają obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkaniowych oraz komercyjnych pod groźbą kary finansowej.

15 - 17 Lipca

Online
godz 16:30 - 21:30

Brak miejsc
Brak wolnych miejsc 100%

8-9 Sierpnia

Online
godz 9:00 - 17:00

Ostatnie miejsca
Zajete miejsca 80%

26-27 Września

Online
godz 9:00 - 17:00

Duża dostępność
Zajęte miejsca 45%

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku. Zawiera informacje o zużyciu energii, rodzaju izolacji, systemach grzewczych i chłodzących. W wielu krajach przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości wymaga się Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Te świadectwa pozwalają zrozumieć, jak w budynku wykorzystuje się energię i wskazują możliwości poprawy efektywności energetycznej. Może to przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Szkolenie dotyczące tworzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej ma na celu przygotowanie uczestników do dokładnego i zgodnego z normami oceniania budynków pod kątem ich zużycia energii.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi aspektami Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, w tym metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Omówione są również rodzaje energii wykorzystywane w budynkach. W tym energia odnawialna, oraz ich wpływ na charakterystykę energetyczną budynku.

Kurs świadectwa charakterystyki energetycznej budynków - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym
  1. Omówienie pojęć niezbędnych do zrozumienia algorytmów potrzebnych do przygotowania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej:
   • energia pierwotna
   • energia końcowa
   • energia użytkowa
   • współczynnik wh
   • współczynnik btr
   • współczynnik przewodzenia ciepła,
   • współczynnik przenikania ciepła,
   • opór cieplny
  2. Charakterystyka najczęściej spotykanych przegród zewnętrznych, wymogi WT 2021 w zakresie współczynników przenikania ciepła
  3. Omówienie źródeł ciepła na potrzeby c.o. oraz c.w.u. z uwzględnieniem poszczególnych sprawności systemu grzewczego.
 • Dzień 2 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Praktyczne wykonywanie SCHE w oparciu o oprogramowanie ARCADIA.
 • potrafisz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych różnymi metodami
 • posiadasz umiejętność opracowywania różnych dokumentów energetycznych zgodnie z przepisami UE i polskim prawem
 • podczas pracy stosujesz prawo regulujące charakterystykę energetyczną budynków
 • wykorzystujesz termowizję do identyfikacji problemów związanych z efektywnością energetyczną budynków
 • potrafisz ocenić opłacalność przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 • przeprowadzasz ocenę efektywności energetycznej budynków i wdrażasz innowacje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej
 • nabywasz umiejętności pozwalające na sprawną obsługę programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10 (świadectwo charakterystyki energetycznej)

Kurs świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skierowany jest głównie do:

 • audytorów energetycznych
 • osób sporządzającym świadectwa charakterystyki energetycznej
 • przedsiębiorców i pracowników sektora budowlanego, w tym: architektom, inżynierom budownictwa, projektantom i innym profesjonalistom związanym z branżą budowlaną
 • osób zajmujących się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków
 • osób związanych z branżą nieruchomości, w tym pośredników, agentów nieruchomości i deweloperów
 • osób związanych z branżą OZE
 • studentów lub absolwentów kierunków związanych z energetyką, architekturą, inżynierią budownictwa, którzy chcą specjalizować się w efektywności energetycznej budynków
 • osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, osoba wykonująca te czynności musi zostać wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Warunkiem, aby zostać wpisanym do rejestru przez nasz ośrodek szkoleniowy, jest ukończenie kursu oraz spełnienie jednego z poniższych punktów:

 1. posiadać ukończone studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera
 2. posiadać ukończone studia wyższe inne niż wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 3. posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Kurs świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

 • Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r., która weszła w życie od dnia 9 marca 2015 r., wraz z późniejszymi zmianami, świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba która (art. 17 ustawy):

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  3. ukończyła (wystarczy jedno z 2):
   • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera
   • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

  Podsumowując, w przypadku osób z wykształceniem inżynierskim aby wystawiać świadectwa należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (nie być osobą ubezwłasnowolnioną), być osobą niekaralną, oraz posiadać wykształcenie co najmniej inżynierskie (np. inż, mgr inż, dr inż, itp) – kierunek studiów dowolny.

 • Na jakim programie komputerowym prowadzone jest szkolenie?

  ArCADia-TERMOCAD jest wiodącym oprogramowaniem na polskim rynku, służącym do tworzenia świadectw charakterystyki energetycznej, niezbędnych podczas transakcji wynajmu i sprzedaży budynków lub lokali. Program ten umożliwia również przeprowadzanie obliczeń zapotrzebowania na ciepło i chłód dla poszczególnych pomieszczeń oraz jest zgodny z wymogami certyfikacji BREEAM.

  Jego główne zalety to prostota i intuicyjność użytkowania, rozbudowana baza wskazówek oraz możliwość importowania geometrii budynku wraz z kluczowymi danymi z projektu architektonicznego. Dzięki tym funkcjonalnościom, użytkownicy mogą efektywnie i szybko przygotowywać dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 • Czy program do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej jest płatny?

  W trakcie uczestnictwa w szkoleniu zapewniamy dostęp do oprogramowania przez 30 dni. Po tym okresie istnieje opcja zakupu dostępu do programu w atrakcyjnej cenie 5 zł, umożliwiającej korzystanie przez kolejne 3 miesiące. Dodatkowo, istnieje możliwość nabycia licencji rocznej lub dożywotniej bezpośrednio poprzez stronę producenta oprogramowania.

 • Gdzie mogę znaleźć pracę po szkoleniu ze sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

  Posiadając wpis do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, mamy możliwość wykonywania ich na własny rachunek, na przykład świadcząc usługi dla biur nieruchomości, notariuszy lub deweloperów.

  Dodatkowo, istnieje opcja zatrudnienia się na umowę o pracę w wyżej wymienionych branżach, wykorzystując swoje kwalifikacje i doświadczenie w zakresie charakterystyki energetycznej. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy mogą pracować jako niezależni audytorzy energetyczni, specjaliści ds. efektywności energetycznej w firmach budowlanych, konsultanci energetyczni lub pracownicy sektora publicznego zajmujący się audytami i ocenami energetycznymi.

 • Jak uzyskać wpis do rejestru Świadectw charakterystyki energetycznej budynków?

  Po zakończeniu szkolenia, proszę przesłać skan dyplomu inżyniera dowolnego kierunku studiów lub posiadane uprawnienia budowlane, wraz z certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia. Na podstawie tego certyfikatu każda osoba zostaje wpisana przez nasz Ośrodek Szkoleniowy do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

 • Do czego potrzebuję świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane prawnie przy sprzedaży, wynajmie lub budowie budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest to ważne narzędzie informacyjne dla nabywców lub najemców, pomagające ocenić koszty związane z zużyciem energii.

 • Czy świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny, jest dokumentem, który określa efektywność energetyczną budynku lub lokalu. Jego posiadanie jest obowiązkowe w wielu krajach, w tym w Polsce, przy określonych transakcjach dotyczących nieruchomości.

  Certyfikat ten zawiera informacje o zapotrzebowaniu na energię, typie energetycznym budynku, a także zalecenia dotyczące sposobów poprawy efektywności energetycznej. Wprowadzenie obowiązku posiadania takiego świadectwa ma na celu promowanie efektywności energetycznej oraz świadomego wykorzystywania zasobów energetycznych.

 • Jakie budynki wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej?

  W Polsce świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  • przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • przy oddawaniu nowych budynków do użytkowania,
  • w przypadku budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 250 m², które są często odwiedzane przez publiczność, świadectwo to musi być wyeksponowane w widocznym miejscu.
 • Gdzie uzyskać ŚCHE?

  ŚCHE (certyfikat energetyczny) dla budynku lub lokalu w Polsce można uzyskać od uprawnionego audytora energetycznego. Audytorzy energetyczni to specjaliści, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do oceny efektywności energetycznej budynków.

 • Kto musi mieć świadectwo energetyczne 2024?

  W 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatu energetycznego) dotyczy szerokiego zakresu podmiotów i sytuacji. Zasady te są zgodne z przepisami unijnymi mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i są stosowane w wielu krajach, w tym w Polsce. Oto kto musi posiadać świadectwo energetyczne.

Online 15-17 Lipca - ostatnie miejsca

Original price was: 2,500.00zł.Current price is: 1,500.00zł.

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0031
 • Cena brutto: Original price was: 2,500.00zł.Current price is: 1,500.00zł.
 • Czas trwania: 2dni / 16 godz.
 • Certyfikat: po zaliczeniu egzaminu
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

Original price was: 3,000.00zł.Current price is: 2,500.00zł.

On-eco.pl