1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Termowizja i termografia, Praktyka pomiarowa w elektryce i budownictwie – Szkolenie

Termowizja i termografia, Praktyka pomiarowa w elektryce i budownictwie – Szkolenie

Szkolenie z termowizji i termografii omawia technikę podczerwieni, budowę kamer i praktyczne zastosowania w elektryce i budownictwie

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Termowizja i termografia – Historia techniki podczerwieni jest fascynująca i pełna niespodzianek. Zaczynając od pierwszych odkryć w dziedzinie promieniowania podczerwonego.

Przez wieki naukowcy i inżynierowie rozwijali i udoskonalali technologie związane z termowizją i termografią. Pierwsze eksperymenty z promieniowaniem podczerwonym miały miejsce już w XVIII wieku. Sir William Herschel odkrył istnienie promieniowania podczerwonego poza widzialnym spektrum światła. Od tego czasu technika podczerwieni przeszła długą drogę, od prostych eksperymentów w laboratoriach. Do zaawansowanych aplikacji w medycynie, wojskowości i przemyśle. W ciągu ostatnich kilku dekad technologia ta stała się niezastąpionym narzędziem w wielu dziedzinach. Od detekcji ciepła w budynkach, przez monitorowanie zdrowia roślin w rolnictwie, aż po zastosowania w medycynie, takie jak diagnoza chorób skóry czy monitorowanie przepływu krwi w organizmie.

Zakres promieniowania elektromagnetycznego

Promieniowanie elektromagnetyczne to fale elektromagnetyczne, które rozprzestrzeniają się w przestrzeni i mogą przenosić energię. Są one klasyfikowane według ich długości fali w spektrum elektromagnetycznym, które obejmuje wszystko od krótkich fal gamma po długie fale radiowe. Jednym z najbardziej interesujących zakresów spektrum elektromagnetycznego jest promieniowanie podczerwone, które leży pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Promieniowanie to ma wiele zastosowań, od zdalnego sterowania telewizorami i klimatyzacją, po zaawansowane zastosowania w medycynie i przemyśle. Jednym z najbardziej znanych zastosowań promieniowania podczerwonego jest termowizja, która pozwala na „widzenie” ciepła. Dzięki temu możemy obserwować świat w zupełnie inny sposób, widząc różnice temperatur w różnych obiektach i organizmach.

Podstawowe pojęcia i prawa wykorzystywane w termowizji i termografii

Termografia to nauka i technika tworzenia obrazów z promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty. Jest to możliwe dzięki detekcji różnic temperatur między obiektami i ich otoczeniem. Kluczowym pojęciem w termografii jest promieniowanie ciała czarnego, które jest emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej niż zero absolutne. Istnieją różne prawa fizyki, które opisują zachowanie promieniowania podczerwonego, takie jak Prawo Plancka, które opisuje rozkład energii promieniowania ciała czarnego w zależności od temperatury. Prawo Stefana-Boltzmanna, które mówi o tym, jak całkowite promieniowanie ciała czarnego zależy od jego temperatury. Inne ważne prawa to Prawo Kirchhoffa, które mówi o związku między absorpcją a emisją promieniowania przez ciało. Prawo Wiena, opisuje zależność między temperaturą ciała a długością fali, przy której emisja jest największa.

Termowizja i termografia – metodyka pomiarów i wskazówki

Pomiary termograficzne są kluczowym elementem wielu dziedzin nauki i przemysłu. Dzięki nim możemy uzyskać cenne informacje o temperaturze obiektów, ich właściwościach termicznych czy przepływie ciepła. Jednak pomiary te nie są proste i wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Istnieją różne techniki pomiarowe, które pozwalają na uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników. Ważne jest również zrozumienie potencjalnych błędów pomiarowychi sposobów ich eliminacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami pomiarowymi, takimi jak pomiar bezpośredni, pomiar odległościowy czy pomiar z wykorzystaniem specjalistycznych czujników. Przedstawimy zjawiska, które wpływają na zdalne pomiary temperatury, w tym odbicie, absorpcję i transmisję promieniowania podczerwonego.

Kluczowym elementem każdego pomiaru termowizyjnego jest kalibracja kamery, która pozwala na uzyskanie dokładnych i powtarzalnych wyników. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo kalibrować kamery, jakie są potencjalne źródła błędów i jak je eliminować. Podczas szkolenia przedstawimy różne narzędzia i oprogramowanie do analizy i interpretacji wyników. Zaprezentujemy oprogramowanie do analizy termogramów, programy do modelowania przepływu ciepła oraz specjalistyczne bazy danych.

Budowa i zastosowanie kamer termowizyjnych

Kamery termowizyjne to zaawansowane urządzenia, które pozwalają na „widzenie” w zakresie promieniowania podczerwonego. Są one kluczem do zrozumienia i wykorzystania technologii termowizji w praktyce. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z budową i działaniem kamer termowizyjnych. Od detektorów promieniowania podczerwonego, przez obiektywy, aż po urządzenia chłodzące detektory. Omówione zostaną również różne rodzaje kamer dostępnych na rynku, ich specyfikacje, zastosowania i kluczowe parametry. Uczestnicy dowiedzą się, jak wybrać odpowiednią kamerę do konkretnego zastosowania. Jakie są jej mocne i słabe strony, oraz jakie są najnowsze trendy w dziedzinie technologii kamer termowizyjnych.

Zasada działania i rodzaje kamer

Kamery termowizyjne działają na różnych zasadach, w zależności od rodzaju detektora, technologii chłodzenia czy zakresu promieniowania, którym operują. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami kamer, takimi jak kamery z detektorami FPA, kamery chłodzone czy kamery do pomiarów w zakresie bliskiej podczerwieni. Przedstawimy także podstawowe parametry kamer, w tym rozdzielczość, zakres temperaturowy i czułość. Uczestnicy dowiedzą się, jak te parametry wpływają na jakość uzyskanych wyników, jakie są ich ograniczenia i jak je przezwyciężać. Podczas szkolenia przedstawimy różne interfejsy używane w termowizji, w tym interfejsy analogowe, cyfrowe i bezprzewodowe. Zaprezentujemy także oprogramowanie dostępne na rynku służące do obróbki termogramów.

Przykładowe zastosowania termowizji i termografii

Termowizja ma nieskończenie wiele zastosowań, od medycyny, przez przemysł, aż po naukę i badania. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi zastosowaniami termowizji, takimi jak lokalizowanie źródeł zawilgocenia ścian, wykrywanie miejsc awarii instalacji wodnych. Omówione zostaną również zastosowania termowizji w energetyce, elektroenergetyce, przemyśle czy chłodnictwie. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są korzyści z wykorzystania termowizji w różnych dziedzinach, jakie są jej ograniczenia i jak je przezwyciężać.

Podstawowe zasady wykonywania termogramów i ich obróbka

Wykonywanie termogramów to nie tylko technika, ale przede wszystkim sztuka. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami tworzenia termogramów, technikami ich obróbki, analizy i interpretacji. Omówione zostaną również różne oprogramowania do sporządzania raportów termowizyjnych, ich funkcje, możliwości i ograniczenia. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować się do pomiaru. Jakie są potencjalne źródła błędów i jak je eliminować, oraz jak interpretować uzyskane wyniki w kontekście konkretnego zastosowania.

forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
czas trwania: 1 dzień / 8 godz
obsługiwana platforma: Microsoft Teams
materiały dla uczestników usługi: materiały w formie elektronicznej
przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat termowizji i termografii oraz praktycznym zastosowaniem tych technologii w różnych obszarach zawodowych.

Do udziału w szkoleniu „Termowizja i termografia, Praktyka pomiarowa w elektryce i budownictwie” zachęcamy:

 • osoby związane z branżą budowlaną, elektryczną, grzewczą oraz energetyczną, w tym Odnawialnych Źródeł energii
 • audytorów energetycznych
 • instalatorów OZE
 • osoby zajmujące się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków
 • przedsiębiorcom i pracownikom sektora budowlanego, w tym: architekci, inżynierowie budownictwa, projektanci i inni profesjonaliści związani z branżą budowlaną
 • osoby pracujące w branży grzewczej
 • osoby zainteresowane praktycznym wykorzystaniem termografii w różnych dziedzinach
 • osoby pracujące z oprogramowaniem do obróbki termogramów i sporządzania raportów termowizyjnych

Szkolenie przygotuje uczestników do efektywnego wykorzystywania technologii termowizji i termografii w praktyce, zarówno w badaniach naukowych, jak i w różnych dziedzinach przemysłu.

Po ukończeniu szkolenia „Termowizja i termografia, Praktyka pomiarowa w elektryce i budownictwie” uczestnik:

 • posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć i praw związanych z termografią
 • potrafi przeprowadzać pomiary termowizyjne i rozumieć potencjalne błędy pomiarów
 • zna budowę kamer termowizyjnych, w tym detektory, obiektywy i urządzenia chłodzące
 • rozumie zasady działania i różne rodzaje kamer termowizyjnych, a także będzie w stanie interpretować parametry kamer
 • posiada umiejętność korzystania z różnych interfejsów termowizyjnych oraz oprogramowania do obróbki termogramów
 • jest świadomy praktycznych zastosowań termowizji w dziedzinach takich jak budownictwo, elektroenergetyka, przemysł i chłodnictwo
 • posiada umiejętność wykonywania termogramów, ich obróbki oraz sporządzania raportów
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego,
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów.
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Historia techniki podczerwieni
  2. Zakres promieniowania elektromagnetycznego

  • Promieniowanie Słońca
  • Podział promieniowania, widmo elektromagnetyczne

   

  3. Podstawowe pojęcia i prawa wykorzystywane w termografii

  • Termowizja, termografia
  • Efekt wymiany ciepła
  • Promieniowanie cieplne
  • Egzytancja i luminancja
  • Promieniowanie ciała czarnego
  • Prawo Plancka
  • Prawo przesunięć Wiena
  • Prawo Stefana-Boltzmanna
  • Prawo Kirchhoffa
  • Promieniowanie obiektów rzeczywistych
  • Emisyjność

   

  4. Podstawy pomiarów i wskazówki

  • Słownik terminów, skrótów i wyrażeń stosowanych podczas pomiaru
  • Zjawiska wpływające na zdalne pomiary temperatury
  • Błędy pomiarów termowizyjnych

   

  5. Budowa kamery termowizyjnej

  • Detektory promieniowania podczerwonego
  • Parametry metrologiczne dekoderów podczerwieni
  • Obiektywy kamer termowizyjnych
  • Urządzenia chłodzące detektory podczerwieni

   

  6. Zasada działania i rodzaje kamer

  • Powstawanie termogramów w kamerach z detektorami FPA
  • Podstawowe parametry i wzorcowanie kamer
  • Przegląd dostępnego na rynku sprzętu
  • Interfejsy stosowane w termowizji
  • Przegląd oprogramowania do obróbki termogramów

   

  7. Przykładowe zastosowania termowizji

  • Termowizja w budownictwie
  • Problemy z oknami
  • Mostki cieplne przyczyną znacznych strat ciepła
  • Lokalizowanie źródeł zawilgocenia ścian i stropów
  • Lokalizowanie strat ciepła za pomocą termowizji
  • Lokalizowanie przebiegu ogrzewania podłogowego
  • Infiltracja zimnego powietrza
  • Energooszczędność a pleśń w budynkach
  • Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach.
  • Wykrywanie miejsc awarii instalacji wodnych
  • Termowizja w elektroenergetyce
  • Termowizja w energetyce
  • Termowizja w zastosowaniach przemysłowych
  • Termowizja w chłodnictwie

   

  8. Podstawowe zasady wykonywania termogramów i ich obróbka

  • Omówienie aktów prawnych i norm z zakresu termografii
  • Raport termowizyjny. Przedstawienie oprogramowania do sporządzania raportów termowizyjnych
  • Obsługa kamery termowizyjnej
 • Czym jest termowizja?

  Termowizja to zaawansowana technika wizualizacji temperatury i energii cieplnej. Bazuje ona na detekcji promieniowania podczerwonego emitowanego przez wszystkie obiekty. W praktyce pozwala to na tworzenie obrazów, które ukazują rozkład temperatury na powierzchni badanego obiektu. Dzięki temu możemy z łatwością zidentyfikować obszary o różnych temperaturach, co ma kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach, w tym w budownictwie. Pozwala to na szybką identyfikację miejsc, które mogą wymagać interwencji lub naprawy.

 • Jakie są główne zastosowania termowizji w budownictwie?

  W budownictwie termowizja stała się nieocenionym narzędziem diagnostycznym. Umożliwia ona wykrywanie mostków cieplnych, które są miejscami, gdzie izolacja nie działa prawidłowo. Dzięki temu można zidentyfikować miejsca, gdzie ciepło ucieka z budynku, co prowadzi do zwiększonych kosztów ogrzewania. Ponadto termowizja pozwala na lokalizowanie źródeł zawilgocenia, co jest kluczowe dla zachowania zdrowego środowiska w budynku. Można również wykryć problemy z systemami ogrzewania, takie jak nieszczelności czy nierównomierne rozprowadzenie ciepła.

 • Czym różni się termografia od termowizji?

  Chociaż terminy te często używa się zamiennie, mają one różne znaczenia. Termografia odnosi się do procesu tworzenia obrazów termicznych za pomocą kamer termowizyjnych. Jest to technika, która pozwala na wizualizację temperatury w formie obrazu. Z kolei termowizja to technika wizualizacji temperatury jako takiej. W praktyce oznacza to, że termografia jest metodą, za pomocą której uzyskujemy obrazy termowizyjne, podczas gdy termowizja to sama technika wizualizacji.

 • Jakie narzędzia są niezbędne do przeprowadzenia badania termograficznego?

  Aby przeprowadzić skuteczne badanie termograficzne, potrzebujesz przede wszystkim kamery termowizyjnej. Jest to urządzenie, które detekuje promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz termiczny. Ważne jest, aby kamera była odpowiedniej jakości i miała odpowiednią rozdzielczość. Poza kamerą ważne jest również odpowiednie oprogramowanie do analizy obrazów termicznych. Dzięki niemu można dokładnie przeanalizować uzyskane obrazy, zidentyfikować potencjalne problemy i sporządzić raport. Wiedza i doświadczenie w zakresie termografii są również kluczowe, ponieważ pozwalają na prawidłową interpretację wyników.

 • Czy termografia może pomóc w wykrywaniu problemów z izolacją?

  Tak, termografia jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do wykrywania problemów z izolacją. Dzięki niej można szybko i dokładnie zidentyfikować miejsca, gdzie izolacja nie działa prawidłowo. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak uszkodzenia, niewłaściwa instalacja czy naturalne zużycie materiałów izolacyjnych. Dzięki termografii można z łatwością zlokalizować te problemy, co pozwala na ich szybką naprawę. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do znacznych osz

Termowizja i termografia. Praktyka pomiarowa w elektryce i budownictwie - Szkolenia
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
1500
 • Kod szkolenia: 3.4
 • Czas trwania: 1dzień / 8godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]