17 862 30 98 info@on-eco.pl

PROJEKTY UNIJNE – SZKOLENIA

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Nr umowy: RPMA.10.03.04-14-9878/17

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Grupa docelowa:

120 osób w wieku powyżej 18 roku życia z województwa mazowieckiego , w szczególności osoby zamieszkujące obszary wiejskie (klas. 3 DEGURBA) oraz osoby w wieku 50+ i/lub z wykształceniem na poziomie ISCED 3 włącznie, które zamieszkują woj. mazowieckie w rozumieniu KC.

Projekt skierowany jest dla osób zamieszkujących poniższe powiaty:

Podregion płocki: powiat gostyniński, powiat płocki, powiat sierpecki;
Podregion siedlecki: powiat garwoliński, powiat łosicki, powiat siedlecki, powiat sokołowski, powiat węgrowski;
Podregion ciechanowski: powiat ciechanowski, powiat mławski, powiat płoński, powiat pułtuski, powiat żuromiński;
Podregion radomski: powiat białobrzeski, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat przysuski, powiat radomski, powiat szydłowiecki, powiat zwoleński, powiat m. Radom;
Podregion ostrołęcki: powiat makowski, powiat ostrołęcki, powiat ostrowski, powiat przasnyski, powiat wyszkowski, powiat m. Ostrołęka;

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 120 osób dorosłych powyżej 18 roku życia z woj. mazowieckiego, w szczególności osób zamieszkujących tereny wiejskie zgłaszające się z własnej inicjatywy wyrażające chęć podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji fotowoltaicznych lub instalatora pomp ciepła zakończonym egzaminem w UDT potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych do 30.06.2020r.

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 • certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
  uzyskania uprawnień montera;
 • udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 • materiały szkoleniowe;
 • catering w trakcie zajęć;
 • dostęp do oprogramowania do projektowania;

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Nr umowy: RPPK.09.05.00-18-0033/17-01

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 do 30.09.2019

Grupa docelowa:

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 150 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, tj. o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie)( min. 60%UP, 90 osób) i osoby
powyżej 50 roku życia min. 30%, tj. (45osób ), które zamieszkują województwo podkarpackie (w rozum. KC).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 150 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, w szczególności osób z grup najbardziej potrzebujących, tj. o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie –min. 60% uczestników projektu, osób powyżej 50 roku życia min. 30% uczestników projektu, poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji fotowoltaicznych  zakończonym egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych na Certyfikowanego Montera Systemów Fotowoltaicznych.

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 • certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
  uzyskania uprawnień montera;
 • udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 • materiały szkoleniowe;
 • catering w trakcie zajęć;
 • dostęp do oprogramowania do projektowania;

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Nr umowy: RPPM.05.05.00-22-0047/16-00

Okres realizacji projektu: od 01.06.2017 do 31.03.2020

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa:

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 300 osób (4K i 296M) w wieku dorosłym z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach poprzez szkolenia
zawodowe.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 300 osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej (4K i 296M) z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji zawodowych w szczególności os. z grup najbardziej potrzebujących, tj. w wieku 25 i więcej min. 80%, tj. 240 os. (2K i 238M) z czego o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie –min. 40% UP (tj. 96 os.1K, 95M), poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji fotowoltaicznych/instalatora pomp ciepła zakończonym egz. w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych do 31.03.2020 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 • certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
  uzyskania uprawnień montera;
 • udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 • materiały szkoleniowe;
 • catering w trakcie zajęć;
 • dostęp do oprogramowania do projektowania;

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Scroll to top