Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) - jest zalecany w USTAWIE z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jednak nie jest wymagany przy montażu pomp ciepła. Posiadanie uprawnień certyfikowanego instalatora pomp ciepła (certyfikat UDT) jest jedynie atutem i stanowi wyróżnik na rynku wśród instalatorów pomp ciepła. Osoba, która przystąpi do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i zakończy go pozytywnym wynikiem uzyska tytuł certyfikowanego instalatora pomp ciepła, który uprawnia go do przeprowadzania montażu instalacji pomp ciepła z różnego rodzaju programów rządowych tj. „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”. Certyfikat UDT jest wymagany dla osób, które zamierzają montować pompy ciepła na terenie Unii Europejskiej na podstawie USTAWY z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

1033,49 zł (egzamin) + 258,37 zł (wydanie certyfikatu)

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Zdawalność 86,47%

Dla kogo jest egzamin? Kto może przystąpić do egzaminu UDT dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła.

Aby przystąpić do egzaminu UDT i uzyskać tytuł certyfikowanego instalatora pomp ciepła w pierwszej kolejności należy przystąpić do szkolenia w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce szkoleniowej. Z takiego kursu możesz skorzystać w naszej akredytowanej jednostce szkoleniowej On-Eco. Kolejnym krokiem jest otrzymanie od organizatora szkolenia zaświadczenie, które potwierdzi ukończenie kursu. Z otrzymanym zaświadczeniem możesz przystąpić do kursu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia w jednostce akredytowanej. Jeżeli w tym terminie nie uda Ci się przystąpić do egzaminu zaświadczenie traci ważność i cały proces powtarza się od początku.

*Jako jednostka akredytowana przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) uczestnikom kończącym udział w naszym pomagamy w zapisaniu się na egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego, który kończy się uzyskaniem tytułu certyfikowanego instalatora pomp ciepła.

**Z racji stanu epidemii Covid-19 w dniu 24.06.2020r. w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii. W myśl tych zmian, szkolenia odbyte w jednostkach akredytowanych przez UDT, których 12 miesięczny termin ważności kończy się w okresie obowiązywania stanu epidemii (od 20.03.2020) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po zdaniu egzaminu UDT dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła

Osoba, która przystąpiła do egzaminu UDT z zakresu pomp ciepła i otrzymała pozytywny wynik otrzymuje tytuł certyfikowanego instalatora pomp ciepła. W ramach otrzymanych uprawnień UDT, certyfikowany instalator może przeprowadzać montaż pomp ciepła na terenie całej Unii Europejskiej przez okres kolejnym 5 lat. Bardzo ważnym atutem, który wyróżnia certyfikowanych instalatorów na tle konkurencji jest fakt, że takie osoby mogą brać udział w projektach, programach unijnych  na przeprowadzenie montażu pompy ciepła np. program „Mój Prąd” który jest finansowany z środków Unijnych.

Jak przebiega egzamin? Sposób organizacji egzaminu UDT dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła.

Egzamin UDT dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła przeprowadzany jest w dowolnym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wybranym przez zainteresowaną osobę. Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane w BIP UDT co najmniej dwa razy do roku dla każdego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż na 30 dni przed dniem egzaminu. Po ukazaniu się ogłoszenia będą przyjmowane zgłoszenia na egzamin. Sam egzamin UDT trwa łącznie 3 godziny. Pierwszy etap składa się z testu teoretycznego, który ma 24 pytania jednokrotnego wyboru, podczas których odpowiadamy na pytania związane z branżą pomp ciepła pod kątem technicznym oraz prawnym. Na rozwiązanie testu przyszli instalatorzy i monterzy pomp ciepła mają 1,5h. Drugi etap egzaminu UDT to część praktyczna, która polega na rozwiązaniu trzech zadań opisowo-obliczeniowych. Aby zaliczyć każde z trzech pytań, osoba przystępująca do egzaminu UDT dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła musi odpowiedzieć prawidłowo na minimum 60% każdego pytania.

Egzamin UDT dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła przeprowadzany jest przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Na podstawie ich opinii wydawana jest decyzja o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu UDT należy poczekać około 14 dni na wydanie certyfikatu, który uprawnia nas do montażu pomp ciepła oraz udziału w programach Unijnych.

Program egzaminu. Zakres egzaminu UDT dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła.

  • Podstawy stosowania pomp ciepła;
  • Podstawy technologii pomp ciepła;
  • Budowa i zasada działania pomp ciepła;
  • Dobór pomp ciepła i wskazówki projektowe;
  • Kooperacja pomp ciepła z systemami fotowoltaicznymi;
  • Montaż pomp ciepła;
  • Konserwacja i serwisowanie.

DODATKOWE INFORMACJE

Zwolnienie z przystąpienia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymanie tytułu certyfikowanego instalatora pomp ciepła posiadają osoby, które otrzymały dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki. Kolejną opcją zwolnienia z egzaminu UDT jest ukończenie z dyplomem studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych. Aby otrzymać certyfikat UDT należy złożyć wniosek o jego wydanie.

Ważność certyfikatu po zdanym egzaminie na certyfikowanego instalatora pomp ciepła wynosi 5 lat (art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.). Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu należy najpóźniej złożyć 30 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu UDT. Instalator pomp ciepła może przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne 5 lat jeżeli spełnia następujące warunki:

  • Warunki określone w art. 136 ust. 3 lub 4 ustawy odnośnie wydania certyfikatu;
  • Ukończył szkolenie przypominające w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu;
  • Zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym stanie technicznym co najmniej pięć mikroinstalacji, małych instalacji, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w których łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW.