Definicje:

Regulamin – niniejszy dokument, który określa kwestie związane ze świadczeniem usług rozwojowych przez firmę On Sp. z o.o.

Organizator – firma szkoleniowa On Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000306978. Organizator posiada:

 • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nr: 2.18/00045/2021; 
 • akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu fotowoltaiki nr: OZE A/22/00076/19;
 • akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła nr: OZE-A/22/00101/20;
 • akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu f-gazów
 • Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) nr: 294/2019.

Szkolenie/Usługa– usługa świadczona przez On Sp. z o.o, której celem jest rozwój zawodowy, poszerzanie wiedzy teoretycznej, zdobywanie nowych umiejętności praktycznych oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie obecnego lub przyszłego zawodu, a także wymiana doświadczeń z ludźmi z branży.

Firma On Sp. z o.o. oferuje realizuje szkolenia w formie:

 • szkolenia zamkniętego lub otwartego
 • szkolenia stacjonarnego lub online lub e-learningowego

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która zgłosiła osobę/osoby do udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę On Sp. z o.o.

Uczestnik – osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony i potwierdzony w sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu. Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu.

Certyfikat/Zaświadczenie  – dokument, potwierdzający ukończenie szkolenia, który jest dostarczamy fizycznie na zakończenie szkolenia lub drogą pocztową (w przypadku usług realizowanych w formie online/e-learningu).

Decydując się na udział w usłudze szkoleniowej Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa, Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych oraz że akceptuje

wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

Oferta szkolenia

Zakres, sposób realizacji, cennik oraz terminarz jest dostępny w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.on-eco.pl.

Rekrutacja i zgłoszenie udziału w usłudze

Zamawiające rejestruje swoje zainteresowanie usługą za pomocą formularza zainteresowania  dostępnego  na stronie internetowej ośrodka szkoleniowego  www.on-eco.pl, a także za pomocą profilu firmowego Facebook.

Po przedstawieniu oferty szkoleniowej przez przedstawiciela On Sp. z o.o. uczestnik potwierdza swój udział w usłudze szkoleniowej poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej do Realizatora, iż zapoznał się z regulaminem oraz warunkami świadczenia usług. Następnie, klient otrzymuje drogą emaliową informację zwrotną na temat miejsca, terminu oraz formy szkolenia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

Uczestnik szkolenia, który zawarł umowę o szkolenie (może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą  lub e-mailem do Organizatora.

Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są się regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.  W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut. Godzina zajęć=  godzina dydaktyczna.
 2. Zamawiający, decydując się na skorzystanie z usług rozwojowych, świadczonych przez On Sp. z o.o.  potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie. Zakaz dotyczy zarówno zajęć online, jak i zajęć stacjonarnych
 4. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 6. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 7. W związku z przyjętym obowiązkiem umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków realizacji usługi szkoleniowej firma On Sp. z o.o. informuje o możliwości przeprowadzenia wizytacji każdej usługi rozwojowej przez uprawnione instytucje lub podmioty/osoby przez te instytucje upoważnione.
 8. Realizator informuje, iż ze względu na wymogi Operatorów dotacji zajęcia realizowane w formie online są nagrywane, z wyłączeniem egzaminów.
 9. Instytucja szkoleniowa zapewnia uczestnikom usługę konsultacyjną do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Cena usługi i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w usłudze rozwojowej została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu jej zmiany jej przez Organizatora.
 2. Ceny za realizację usług są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Usługi dofinasowane ze środków unijnych lub innych środków krajowych w minimum 70% obejmuje zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania opłaty za usługę w wysokości 100% ustalonej ceny przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za usługę zgodnie z ustaleniami indywidualnymi z Zamawiającym.
 6. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oceniającej szkolenie, w przypadku oceny średniej powyżej 3 w skali 5 punktowej reklamacje nie będą rozpatrywane.
 7. Wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora zgodnie z fakturą VAT lub fakturą proforma.
 8. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad, certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 9. Zamawiający ma możliwość skorzystania z rabatów zaproponowanych przez Organizatora według wewnętrznych zasad Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania usługi z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W sytuacji gdy:
 11. Zamawiający nie zaakceptował nowego terminu usługi zaproponowanego przez Organizatora przed dokonaniem opłaty za szkolenie, umowa na realizację usługi ulega zerwaniu;
 12. Zamawiający nie zaakceptował nowego terminu usługi zaproponowanego przez Organizatora po wniesieniu opłaty przez Zamawiającego, Organizator zwróci Zamawiającemu  na wskazany rachunek bankowy kwotę w wysokości odpowiadającej wartości niezrealizowanych zajęcia.

Procedura postępowania w sytuacjach nieoczekiwanych

 1. Zmiana terminu usługi:
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu z przyczyn niezależnych od niego.
 3. W związku z powyższym Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów, poniesionych przez Uczestnika szkolenia, w tym kosztów dojazdu, zakwaterowania itd.
 4. W przypadku, gdy usługa nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie w formie e – maila lub telefonicznie oraz zaproponować nowy termin usługi.
 5. W przypadku odwołania usługi przez On Sp. z o.o. z wyłączeniem przyczyn, na które Organizator nie miał wpływu, dokonana przez Zamawiającego wpłata zostanie zwrócona zgodnie z  zapisami dot. płatności zawartymi w niniejszym regulaminie lub za zgodą Zamawiającego zostanie zarezerwowana na poczet innego terminu usługi.
 • Zmiana prowadzącego:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego pierwotnie wskazanego do realizacji usługi z ważnych przyczyn bez uprzedniego poinformowania uczestników.
 • Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.
 • Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.
 • Zmiana miejsca realizacji usługi:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji usługi z ważnych przyczyn w porozumieniu z Zamawiającym.
 • W przypadku zmiany miejsca realizacji usługi przez On Sp. z o.o. z wyłączeniem przyczyn, na które Organizator nie miał wpływu, dokonana przez Zamawiającego wpłata zostanie zwrócona zgodnie z  zapisami dot. płatności zawartymi w niniejszym regulaminie lub za zgodą Zamawiającego zostanie zarezerwowana na poczet innego terminu usługi.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez On Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prawo własności, prawo autorskie

 1. ‪Wszystkie materiały edukacyjne udostępnione oraz powstałe w trakcie trwania usługi są chronione prawem autorskim. Należy korzystać z nich wyłącznie na użytek prywatny i zakazuje się wykorzystania materiałów udostępnionych oraz powstałych w trakcie trwania usługi do celów komercyjnych.
 2. On Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie, nanoszenie zmian, przesyłanie, drukowanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie materiałów udostępnionych oraz powstałych w trakcie trwania usługi.

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi z racji uzasadnionego nienależytego jej wykonania.
 • Reklamację  należy złożyć pisemnie w formie listu przesłanego na adres Organziatora lub e-mailem skierowanego na adres [email protected] w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od daty zakończenia zajęć, których dotyczą zastrzeżenia.
 • Zgłoszenie reklamacji musi zawierać:
 • dane Zamawiającego (imię, nazwisko, dane kontaktowe)
 • przedmiot reklamacji  (zakres, termin, lokalizacja)
 • uzasadnienie reklamacji (opis zaistniałych okoliczności)
 • Organizator rekompensatę w przypadku zrealizowanej usługi formie vouchera odpowiadającego wartości 1 dnia szkolenia w formie zajęć online z oferty Organizatora w wybranej tematyce.
 • Organizator odpowiada na złożoną reklamację w ciągu 21 dni roboczych od momentu jej otrzymania w formie pisemnej drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu ze wskazaniem terminu wejścia w życie.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

Polityka RODO:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest On Sp z o.o., ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit.f RODO), oraz ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w usługach rozwojowych On Sp z o.o.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.

Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Państwa uprawnienia

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.

 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Kontakt

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w On Sp z o.o.: [email protected]

Adres pocztowy: On Sp z o.o., ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów.