Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego
F-GAZY: FGAZ-S/27/0005/21
POMPY CIEPŁA: OZE A/22/00101/20
FOTOWOLTAIKA: OZE A/14/00076/19
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno ? Szkoleniowych MSUES
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Wpis do RIS nr: 2.18/00045/2021

Szkolenia z Pomp Ciepła

Szkolenia skierowane są do osób, które myślą o uzyskaniu lub odnowieniu uprawnień elektroenergetycznych SEP G2 lub certyfikatu UDT i zostać certyfikowanym instalatorem pomp ciepła. Pracodawca, który uzyska tytuł certyfikowanego instalatora pomp ciepła może ubiegać się o zlecenia z programów rządowych np. Mój Prąd lub Czyste Powietrze. Aby zostać ekspertem w tym fachu na pewno przydadzą się również uprawnienia f-gaz oraz zdobycie kwalifikacji w obsłudze alternatywnego czynnika chłodniczego jakim jest R744 (CO2).

Uzyskanie tych wszystkich certyfikatów sprawi, że zostaniesz osobą mocno poszukiwaną na dzisiejszym rynku pracy tym bardziej ze względu na coraz większą popularność energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Pakiet szkoleń przygotowany jest z myślą również dla przyszłych i obecnych monterów klimatyzacji lub/i wentylacji mechanicznej. Osoby chcące rozpocząć działalność jako handlowiec lub doradca techniczny klienta również znajdzie szkolenia dopasowane do swoich potrzeb.

Wybierz szkolenie

[2.0. G-II] Kurs G2 (ciepło) przygotowujący do egzaminu na uprawnienia energetyczne z zakresu E- eksploatacji i/lub D-dozoru.

Słowa kluczowe / Tagi: kurs sepowski, uprawienia energetyczne SEP G2

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

350,00zł (kurs) + 301,00zł (uprawnienia)

[2.0. UDT-HP] Egzamin zewnętrzny w Urzędzie Dozoru Technicznego z zakresu: pompy ciepła.

Słowa kluczowe / Tagi: certyfikat UDT, instalator pomp ciepła

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

1033,49 zł (egzamin) + 258,37 zł (wydanie certyfikatu)

[2.1 HP] Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego.

Słowa kluczowe / Tagi: instalator pomp ciepła, dobór pomp ciepła, sprzedaż pomp ciepła, dofinasowanie, czyste powietrze, mój prąd, egzamin praktyczny  f-gazy, uprawnienia f-gazy

Wybierz termin i zapisz się

3 Dni

2056,00zł

[2.2 HP-UDT] Kurs przygotowujący do odnowienia lub uzyskania certyfikatu w Urzędzie Dozoru Technicznego z zakresu instalacji pomp ciepła - szkolenie przypominające

Słowa kluczowe / Tagi: instalator pomp ciepła,  dobór pomp ciepła, certyfikat UDT

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

960,00zł

[2.3 HP-P] Kurs montażu pomp ciepła w praktyce.

Słowa kluczowe / Tagi: instalator pomp ciepła,  dobór pomp ciepła,

Wybierz termin i zapisz się

2 Dni

1584,00zł

[2.4 F] Kurs certyfikujący z f-gazów, lutowanie, napełnianie butli wraz z opłaconym egzaminem i certyfikatem w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego.

Słowa kluczowe / Tagi: egzamin praktyczny  f-gazy, uprawnienia f-gazy

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

1392,00zł

[2.5 K] Kurs montażu klimatyzacji wraz z aspektami skutecznej sprzedaży.

Słowa kluczowe / Tagi: monter klimatyzacji, uprawnienia do montażu klimatyzacji, szkolenia sprzedażowe dla handlowców, doradca techniczny

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

792,00zł

[2.6 W] Kurs z zakresu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Słowa kluczowe / Tagi: wentylacja mechaniczna

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

632,00zł

[2.7 CO2] Kurs z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego. Stosowanie w najnowszych, specjalnie zaprojektowanych instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Słowa kluczowe / Tagi: gaz chłodniczy, czynnik chłodniczy CO2

Wybierz termin i zapisz się

3 Dni

2056,00zł

[2.8 HP-S] Kurs warsztatowy skutecznej sprzedaży dla handlowców oraz właścicieli firm w branży pomp ciepła.

Słowa kluczowe / Tagi: szkolenia sprzedażowe dla handlowców, budownictwo energooszczędne, czyste powietrze, mój prąd,

Wybierz termin i zapisz się

2 Dni

1904,00zł

Szkolenie pompy ciepła F-gazy, Wentylacja, Klimatyzacja EGZAMIN UDT

Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi szkoleń z pomp ciepła

Rodzaj maszyny cieplnej wymuszającej przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze (dolne źródło) do obszaru o wyższej temperaturze (górne źródło), której podstawowym zadaniem jest ogrzanie pomieszczeń oraz wody użytkowej. Dzięki dostarczonej z zewnątrz energii proces ten zachodzi wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła.

Gdzie źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz. Wśród powietrznych pomp ciepła można ponadto wyróżnić pompę ciepła powietrze-powietrze, która transportuje ciepło do wewnątrz oraz pompę ciepła powietrze-woda transportującą ciepło do obiegu grzewczego jak również do zbiornika domowego. Choć w zasadzie pompy te nie różnią się od klimatyzatorów to w przeciwieństwie od nich dostarczają ciepło do budynków.

Jako źródło ciepła wykorzystują wodę płynącą. Pod względem pobierania zewnętrznego źródła zasilania można je podzielić na: gazowe, elektryczne i olejowe.

Ich źródło ciepła pochodzi od gruntu lub podobnego rozwiązania (np. ze skał). W zależności od konstrukcji i wykorzystanego źródła ciepła wyróżnia się wiele gruntowych pomp ciepła takich jak: gruntowo-powietrzne, glebowo-powietrzne, skalno-powietrzne, wodno-powietrzne, gruntowo-wodne, glebowo-wodne, skalno-wodne, jak również wodno-wodne pompy ciepła.

Są połączeniem różnych typów pomp ciepła w jednym urządzeniu. W konstrukcji tej wykorzystuje się zalety innych typów pomp ciepła przy jednoczesnej eliminacji ich wad. Przy czym pracą hybrydowych pomp ciepła steruje sterownik pozwalający najefektywniej wykorzystać warunki termiczne.

Zintegrowany system, w którego skład wchodzi pompa ciepła oraz panele słoneczne. Zazwyczaj te dwie technologie są używane oddzielnie (lub równolegle) do produkcji ciepłej wody. W systemie tym panele słoneczne pełnią funkcję niskotemperaturowego źródła ciepła, a wytworzone ciepło jest wykorzystywane do zasilania parownika pompy ciepła. Natomiast celem systemu jest zoptymalizowanie kosztów pracy pompy ciepła.

To często używany skrót od określenia „fluorowane gazy cieplarniane”. F-gazy to syntetyczne czynniki chłodnicze, które wykorzystuje się obecnie w większości urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i w pompach ciepła.

Certyfikaty personalne są wymagane do wykonywania następujących czynności:

a. kontrole szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton eqCO2 F-gazu (a jeśli urządzenia są hermetycznie zamknięte i są oznakowane jako takie – to ten obowiązek zaczyna się od napełnienia co najmniej 10 ton eqCO2),
b. odzysk (jakichkolwiek ilości czynnika),
c. instalacja urządzenia (bez względu na wagę napełnienia urządzeń czynnikiem F-gazowym),
d. naprawa,
e. konserwacja lub serwisowanie,
f. likwidacja.

Przepisy F-gazowe nakazują, aby certyfikat FIRMOWY w zakresie F-gazów posiadały wszystkie podmioty, które wykonują następującą działalność związaną z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi (lub mającymi zawierać) F-gazy:

a. instalacja (tj. instalowanie urządzeń),
b. naprawa,
c. konserwacja lub serwisowanie,
d. likwidacja.

Brak odpowiedniego certyfikatu może skutkować dotkliwymi karami finansowymi zarówno dla serwisanta, jak i dla firmy zlecającej/pośredniczącej, a także dla operatora (klienta końcowego), który nie zapewniłby, aby w/w czynności realizowały odpowiednio certyfikowane podmioty. Jeśli klient prowadzi jednoosobową firmę funkcjonującą w ramach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, to aby wykonywać w/w czynności w odniesieniu do urządzeń zawierających F-gazy, musi dysponować zarówno certyfikatem personalnym (dla siebie), jak i certyfikatem dla przedsiębiorstw (dla swojej firmy). Jeśli ta działalność jest wykonywana w Polsce, to certyfikaty mogą być wydane przez polski Urząd Dozoru Technicznego (UDT), lub mogą być wydane przez jakąkolwiek inną unijną tzw. Jednostkę Certyfikującą działającą na podstawie Rozporządzenia PEiR (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) nr 517/2014 oraz szczegółowych przepisów danego państwa członkowskiego.

Jest to proces w ramach którego wytwarzana i utrzymywana jest odpowiednia temperatura, wilgotność względna oraz czystość powietrza w obszarach zamkniętych.

Polega na usuwaniu zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń i w jego miejsce czystego powietrza

Jest możliwa dzięki różnicy temperatur w środku i na zewnątrz budynku. Dodatkowo dzięki działaniu wiatru świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń dzięki uchylonym oknom, drzwiom lub specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność tego typu wentylacji zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych.

W przypadku wentylacji mechanicznej wymiana powietrza nie jest zależna od warunków atmosferycznych. Przepływ powietrza jest możliwy dzięki zastosowaniu wentylatora.

Jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE działa na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. UDT pełni funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz personel (SZWO i F-gazy), na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Egzamin przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego (ważny 5 lat) jest zalecany w ustawie o OZE z 2015r. jednak nie jest wymagany. Posiadanie certyfikatu (inaczej UDT) odnawialnych źródeł energii w zakresie: pompy ciepła jest jedynie atutem i stanowi wyróżnik na rynku instalatorów pomp ciepła. Takie uprawnienie jest uznawane obligatoryjnie na podstawie Dyrektywy unijnej w całej Unii Europejskiej. Egzamin f-gazowy (ważny dożywotnio) jest z kolei niezbędny dla osób (certyfikacja dla personelu)/ firm (certyfikacja dla firm- aktualnie nie mamy w ofercie)pracujących przy montażu, naprawie i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (tych rodzajów pomp ciepła które mają czynnik f-gazowy bo UWAGA nie wszystkie mają).

Po wpłynięciu kompletu wniosku o wydanie certyfikatu instalatora pomp ciepła wraz z zaksięgowaniem wpłaty czeka się ok 30 dni na otrzymanie listu poleconego z certyfikatem

Opłata za przedłużenie ważności certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 516,75 PLN. Opłatę należy wnieść na konto oddziału lub biura terenowego UDT, do którego składany jest wniosek o przedłużenie. Numery rachunków znajdują się w zakładce Kontakt na stronie UDT. W dniu 24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii, w związku z obowiązywaniem stanu epidemii Covid-19. W rezultacie tych zmian certyfikaty instalatora OZE, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (czyli od 20 marca 2020 r.) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV).

  • EKSPLOATACJA – obejmująca prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych (uczestnik kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne E).

  • DOZÓR – obejmujący m.in. działania z zakresu kierowania osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne (świadectwo kwalifikacyjne D).

  • SZKOLENIA ELEKTRYCZNE Z POMIARAMI – są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia SEP do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia SEP kontrolno-pomiarowe pozwalają uczestnikom szkolenia na wykonywanie pomiarów oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Osoby z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi mogą podpisywać protokoły z przeprowadzonych pomiarów i badań.

Szkolenia i uprawnienia energetyczne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

COP jest to tzw. współczynnik wydajności – efektywności pracy pompy ciepła. Określa ile pompa ciepła dostarcza ciepła do ogrzewania domu, do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej. Jak można zauważyć, COP uwzględnia ilość zużytej energii elektrycznej i dostarczonej energii cieplnej w danej chwili – w ciągu sekundy. Nie powie ile zapłacimy za ogrzewanie domu, ale może służyć do porównania pomp ciepła np. różnych producentów. Im lepsza pompa ciepła, tym wyższy jej COP. O ile COP mówi, ile prądu zużywa pompa ciepła w danym momencie, to za pomocą współczynnika SCOP możemy obliczyć, ile zużyje prądu w ciągu całego roku lub w ciągu sezonu grzewczego – czyli w określonym czasie. W ten sposób możemy policzyć, ile będzie kosztowało nas ogrzewanie domu pompą ciepła. SCOP jest to ilość energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania domu, do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej w określonym czasie, np. w ciągu roku. Jeśli instalacja już pracuje i wiemy dokładnie, ile dostarczyła ciepła oraz ile zużyła energii elektrycznej w ciągu roku, obliczymy rzeczywistą efektywność pracy instalacji pompy ciepła – współczynnik SPF.

Jest najczęściej stosowaną metodą łączenia miedzianych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Metoda ta ma niewątpliwe zalety, z których najistotniejszą jest szczelność połączenia. Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne łączy się poprzez spawanie lub lutowanie twarde. Lutowanie twarde jest częściej zalecane i stosowane. Umożliwia ono przenoszenie znacznych obciążeń, a prawidłowo wykonane, zapewnia szczelność w miejscu łączenia.

Polega ono na łączeniu rury i łącznika za pomocą lutu o temperaturze niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. W procesie tym wykorzystane jest zjawisko dyfuzji (wzajemne przenikanie cząsteczek łączonych elementów i lutu). Powierzchnie lutowane powinny być czyste i pozbawione krawędzi, a powierzchnia rury w miejscu łączenia powinna być pokryta topnikiem, który zabezpiecza materiał rury i łącznika przed nadmiernym utlenianiem.

W pompach ciepła typu SPLIT musimy połączyć jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną za pomocą przyłączy chłodniczych o odpowiednich średnicach ( niskiego i wysokiego cieśnienia ). Przed połączeniem jednostek gazem, należy przeprowadzić test szczelności połączenia. Polega on na napełnieniu układ pompy ciepła azotem do ciśnienia min.30 bar, maksimum 40 bar. Próba szczelności powinna trwać minimum 40 min.

W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu wody przez pompę ciepła oraz instalację grzewczą zaleca się stosowanie zbiornika buforowego pełniącego rolę sprzęgła hydraulicznego i bufora (akumulatora) zarazem. Zbiornik buforowy pełni kilka zadań:

a. rozdziela przepływy objętościowe obiegu pompy ciepła gdzie wymagane jest utrzymanie różnicy temperatur na poziomie 5-7°C i obiegu grzewczego gdzie różnica temperatur może wahać się od 7 do 15°C

b. zezwala na buforowanie energii w okresach gdy energia elektryczna jest tańsza (taryfa nocna)

c. eliminuje częste włączanie i wyłączanie się pompy ciepła w okresach niskiego zapotrzebowania w energię cieplną zwiększając trwałość wszystkich jej elementów

d. zabezpiecza pompę ciepła przed nadmierną temperaturą powrotu wody

e. jako zasadę należy przyjąć dobór zbiorników buforowych na poziomie 20-30l na 1kW mocy grzewczej pompy ciepła.