Zakres szkolenia: Dron – obsługa, zastosowanie w komercji i OZE

Dane do faktury firmy zgłaszającej uczestnika: 
Dane kontaktowe uczestnika szkolenia:
Dane wymagane do wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:

Ogólne warunki uczestnictwa w usługach rozwojowych organizowanych przez On Sp z o.o.

Organizatorem szkoleń jest firma On Sp z o.o.(Organizator) z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 13, 35-045 Rzeszów, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000306978. Organizator posiada:

– wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nr: 2.18/00045/2021;
– akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu fotowoltaiki nr: OZE A/22/00076/19;
– akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła nr: OZE-A/22/00101/20;
– Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) nr: 294/2019.

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do
reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

Zakres i program szkolenia, sposób realizacji, termin oraz cena organizowanego szkolenia są określone w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.on-eco.pl oraz w ofercie przesłanej w formie e-maila. Informacje dotyczące organizacji szkolenia przedstawione są uczestnikom w formie e-maila najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego lub w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia: liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt 5 i 6 Regulaminu.

Uczestnik szkolenia, który zawarł umowę o szkolenie (tj. przesłał formularz zgłoszeniowy) może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie w formie e-maila lub telefonicznie oraz zaproponować nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika szkolenia, w tym kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Podane ceny szkolenia są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%), lub są zwolnione w podatku VAT jeśli są usługami dofinasowanymi ze środków unijnych lub innych środków krajowych w min. 70 %. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy oraz obiad. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ustalonej ceny szkolenia/raty w terminie nie późniejszym niż 3 dni od rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym.

Dla grup i stałych klientów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń zamkniętych obowiązują indywidualne ustalenia.

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem.

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez On Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Ponadto uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez On Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby publikacji materiałów promujących firmę. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności w Internecie itp., lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zgoda dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań itp. z moim udziałem wykonanych przez realizatora szkolenia- On Sp. z o.o.

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.
2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów. 5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.