Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalacji odnawialnego źródła energii jakim są systemy PV. Egzamin UDT pozwala przeprowadzić montaż instalacji fotowoltaicznych, które zostały kupione przez klienta w ramach programów rządowych lub będzie się starał o takie dofinasowanie np. program „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”. Egzamin UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych zalecany jest w USTAWIE z dnia 20 lutego 2015r o OZE, jednak nie jest wymagany od montera i instalatora systemów PV. Powyższe uprawnienie uznawane jest obligatoryjnie i stanowi wyróżnik na rynku pracy. Przyszły lub obecny fachowiec, który przystąpi do egzaminu UDT i uzyska pozytywny wynik otrzyma tytuł certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Tytuł ten upoważni go do przeprowadzania montażu systemów fotowoltaicznych w całej Unii Europejskiej na podstawie USTAW z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

1033,49zł + 258,37zł
(certyfikat w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu)

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Zdawalność 96%

Dla kogo jest egzamin? Kto może przystąpić do egzaminu UDT dla certyfikowanych monterów instalacji fotowoltaicznych.

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego jest rozwiązaniem dla monterów instalacji PV, którzy chcą wzbogacić swoje CV o kolejne uprawnienia, brać udział w przetargach oraz montować na terenie całej Unii Europejskiej, jednak żeby było to możliwe musi zostać spełnionych klika warunków. Obecni i przyszli fachowcy którzy myślą o przystąpieniu do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i chcą uzyskać tytuł certyfikowanego montera instalacji fotowoltaicznych w pierwszej kolejności muszą przystąpić do kursu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce szkoleniowej. Następnie po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu jest otrzymanie od organizatora zaświadczenia, które potwierdzi ukończenie kursu. Z otrzymanym zaświadczeniem możesz przystąpić do egzaminu UDT nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia w jednostce akredytowanej. Jeżeli w tym terminie nie uda Ci się przystąpić do egzaminu zaświadczenie traci ważność i cały proces powtarza się od początku.

*Jako jednostka akredytowana przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) uczestnikom kończącym udział w naszym pomagamy w zapisaniu się na egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego w ramach którego możesz otrzymać tytuł certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych.

**Z racji stanu epidemii Covid-19 w dniu 24.06.2020r. w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii. W myśl tych zmian, szkolenia odbyte w jednostkach akredytowanych przez UDT, których 12 miesięczny termin ważności kończy się w okresie obowiązywania stanu epidemii (od 20.03.2020) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po zdaniu egzaminu UDT dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik podczas egzaminu otrzymuje uprawnienia UDT w ramach których może posługiwać się tytułem certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych. Uprawnienia te dają możliwość montażu instalacji PV zakupionych przez klienta, który otrzymał jakiekolwiek dofinansowanie na taką inwestycję lub będzie starał się o pozyskanie dotacji np. program Mój Prąd. Certyfikowany instalator PV może przeprowadzać również montaż systemów fotowoltaicznych na terenie całej Unii Europejskiej przez kolejnych 5 lat.

Jak przebiega egzamin? Sposób organizacji egzaminu UDT dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych.

Egzamin UDT dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych realizowany jest w dowolnej lokalizacji w której znajduje się oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Data i miejsce przeprowadzenia egzaminów ogłaszane są w  BIP UDT co najmniej dwa razy w roku dla każdego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż na 30 dni przed dniem egzaminu. Po ukazaniu się informacji z terminami przyjmowane są zgłoszenia na egzamin z zakresu montażu systemów fotowoltaicznych. Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego trwa  3 godziny. Podczas pierwszego etapu uczestnik rozwiązuje test, który ma 24 pytania jednokrotnego wyboru. Pytania na które będziemy odpowiadać związane są  branżą PV pod kątem technicznym oraz prawnym. Na rozwiązanie testu egzaminatorzy dla przyszłych certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych  przeznaczyli 1,5h. Kolejny etap składa się z części praktycznej, który polega na rozwiązaniu trzech zadań opisowo-obliczeniowych. Aby zaliczyć każde z trzech pytań, osoba przystępująca do egzaminu UDT musi odpowiedzieć prawidłowo na minimum 60% każdego pytania.

*BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Egzamin UDT dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych przeprowadzany jest przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Na podstawie ich opinii wydawana jest decyzja o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu UDT należy poczekać około 14 dni na wydanie certyfikatu, który uprawnia nas do montażu pomp ciepła oraz udziału w programach Unijnych.

Program egzaminu. Zakres egzaminu UDT dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych.

  • Podstawy stosowania systemów PV;
  • Zagadnienia prawne i opcje finansowania;
  • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV;
  • Zasady doboru systemów PV;
  • Montaż i regulacja instalacji fotowoltaicznej;
  • Wydajność systemów PV;
  • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów PV;

DODATKOWE INFORMACJE

Zwolnienie z przystąpienia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymanie tytułu certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych posiadają osoby, które otrzymały dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki. Kolejną opcją zwolnienia z egzaminu UDT jest ukończenie z dyplomem studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych. Aby otrzymać certyfikat UDT należy złożyć wniosek o jego wydanie.

Ważność certyfikatu wynosi 5 lat (art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.). Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu dla monterów systemów fotowoltaicznych należy najpóźniej złożyć 30 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu UDT. Instalator PV może przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne 5 lat jeżeli spełnia następujące warunki:

Warunki określone w art. 136 ust. 3 lub 4 ustawy odnośnie wydania certyfikatu;

  • Ukończył szkolenie przypominające w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu;
  • Zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym stanie technicznym co najmniej pięć mikroinstalacji, małych instalacji, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w których łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii. Po wydaniu certyfikatu dane instalatora zostaną umieszczone w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników.

Koszt egzaminu: 1033,49 zł (wysokość opłaty za egzamin ustalona jest obligatoryjnie przez Urząd Dozoru Technicznego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 425)).