Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego
F-GAZY: FGAZ-S/27/0005/21
POMPY CIEPŁA: OZE A/22/00101/20
FOTOWOLTAIKA: OZE A/14/00076/19
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno ? Szkoleniowych MSUES
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Wpis do RIS nr: 2.18/00045/2021

SZKOLENIA BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Szkolenia z branży eko-doradztwa oraz efektywności energetycznej zostały przygotowane z myślą o osobach, które chcą poznać aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Kursant podczas wyboru szkoleń z zakresu efektywności energetycznej uzyska wiedzę z nowego systemu wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji (w skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła). Szkolenia z eko-doradztwa i efektywności energetycznej obejmują także nabycie kompetencji cyfrowych poprzez naukę obsługi dedykowanych programów komputerowych oraz kamery termowizyjnej mających na celu dobór parametrów, monitorowanie i diagnozowanie stanu budynków, paneli słonecznych i turbin wiatrowych. Zastosowanie dedykowanych programów oraz kamery termowizyjnej umożliwia zidentyfikowanie problemu i zastosowanie działań zapobiegawczych przed poważniejszymi i tym samym bardziej kosztownymi problemami.

[3.1 EE] Kurs z zakresu doradztwa eko-energetycznego dla handlowców oraz właścicieli firm w branży OZE- analiza potrzeb klienta. Budownictwo energooszczędne.

Słowa kluczowe / Tagi: doradca techniczny, budownictwo energooszczędne, , czyste powietrze, mój prąd,

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

632,00zł

[3.2. AEE] Audyt efektywności energetycznej- normy prawne, użytkowanie, oszczędność, pomiar, kierowanie gospodarką energetyczną.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ? AUDYT, ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Wybierz termin i zapisz się

2 Dni

1264,00 zł

[3.3. ZE] Zarządzanie energią zgonie z Krajowymi Standardami Kompetencji Zawodowych.

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

632,00 zł

[3.4. TE] Ochrona cieplna budynków i termomowizja

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

632,00 zł

[3.5. EEK] Zarządzanie energią zgonie z Krajowymi Standardami Kompetencji Zawodowych.

Wybierz termin i zapisz się

2 Dni

1264,00 zł

[3.6. EZL] Europejski Zielony Ład-przepisy prawne, metodyka obliczeń, badania termowizyjne, zastosowanie OZE.

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

2528,00 zł

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – Szkolenia dla Audytorów

Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi szkolenia z efektywności energetycznej.

Opracowanie, które ma za zadanie uzyskanie wystarczającej ilości informacji na temat struktury zużycia energii konkretnego budynku lub grupy budynków. W wyniku zastosowania tych procedur jesteśmy w stanie określić jakie rozwiązanie i w jakiej wielkości możliwe jest wygenerowanie opłacalnej oszczędności energii, oraz powiadomienie o uzyskanych wynikach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2016 roku o efektywności energetycznej zobowiązuje się tzw. „dużego” przedsiębiorcę do wykonania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa nie mają w obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ma to na celu wykonanie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, które dotyczą optymalizacji efektywności energetycznej oraz dostarczeniu informacji o możliwych opcjach zaoszczędzenie energii.

Audyt energetyczny jest potrzebny w przypadku kiedy właściciel danego budynku stara się o dotację na projekt termomodernizacyjny z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych. Odgrywa bardzo ważną rolę jako załącznik w
przypadku przyznania premii termomodernizacyjnej, gdzie można uzyskać do 20% zwrotu wartości pożyczki uzyskanej na przeprowadzenie termomodernizacji danego budynku.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej nie jest wymagane wykonanie audytu energetycznego. Zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). spis wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną ustawodawca wyszczególnił wykonanie audytu energetycznego danego budynku przed rozpoczęciem inwestycji termomodernizacyjnych. Oznacza to, że w sytuacji kiedy właściciel lub współwłaściciel wyrazi chęć przeprowadzenia takiego audytu energetycznego, koszt poniesiony z tego tytułu będzie mógł odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Audyt Energetyczny może wykonać każda osoba, która posiada takie umiejętności. W tej kwestii nie ma ograniczeń nałożonych na audytorów energetycznych wynikających z prawa.

Przedsiębiorca, który posiada Certyfikat na system zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, który w ramach tego systemu przeprowadza okresowe przeglądy energetyczne jest zwolniony z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego co 4 lata o którym mowa w art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831).

Audyt Energetyczny ma na celu określenie w jak dużym stopniu zużywane są aktualnie zasoby energii, zlokalizowanie głównych strat energii, wyboru najbardziej optymalnego wariantu modernizacji.

Audyt Energetyczny zawiera informacje takie jak cel, zebrane informacje o obiekcie, analiza i ocena obecnego stanu tj. zużycie energii, jej kosztów, kolejnym etapem jest przedstawienie możliwości usprawnienia obecnej sytuacji (modernizacja), rozważenie najlepszego rozwiązania, opracowanie audytu (obliczenie związane z zaoszczędzeniem energii po wprowadzeniu nowych rozwiązań. Ostatnim krokiem jest przekazanie audytu energetycznego zleceniodawcy.

Jedną z najważniejszych korzyści przeprowadzenia audytu energetycznego jest zniwelowanie kosztów przyszłych inwestycji, a dodatkowo dzięki optymalizacji i zmniejszeniu zużycia energii w przedsiębiorstwie jesteśmy w stanie zaoszczędzić dodatkowe fundusze. Kolejną opcją dofinansowania jaką otwiera wykonanie audytu energetycznego jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów wypłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wartość dotacji wynosi do 20% wartości pożyczki uzyskanej na przeprowadzenie termomodernizacji danego budynku.

Jest aktywem zbywalnym, który dowodzi, że pewna część oszczędności energii została osiągnięta w stosunku do punktu odniesienia. Jest również określany jako Świadectwo Efektywności Energetycznej (ESC) lub Uznanie Efektywności Energetycznej (EEC). System handlu białymi certyfikatami, może być porównany z zielonymi certyfikatami i schematem handlu certyfikatami emisji , które mają na celu promowanie czystszego środowiska. Zielone Certyfikaty są wydawane za osiągnięcie minimum produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, a białe certyfikaty za osiągnięcie minimum oszczędności zużycia energii i maksimum redukcji emisji dwutlenku węgla.

System białych certyfikatów zachęca firmy oraz ich klientów do oszczędzania energii dzięki różnym inwestycjom w dziedzinie efektywności energetycznej, nagradzanymi certyfikatami wydawanymi przez zarejestrowane agencje. Oszczędności są obliczane jako skumulowane oszczędności przez cały okres użytkowania produktu lub inwestycji. Biała certyfikaty są handlowane na terenie Polski, Francji oraz Włoch.