17 862 30 98 info@on-eco.pl

Audyt energetyczny

Audyt
przedsiębiorstwa

On Sp z.o.o jest jedną z wiodących w Polsce niezależnych firm doradztwa energetycznego,
dostarczającą innowacyjne i transparentne, komercyjne rozwiązania energetyczne
dla przedsiębiorstw we wszystkich obszarach zarządzania energią.

Audyt przedsiębiorstwa

Firma On Sp. z o.o. istnieje na rynku OZE od 2008 roku. Naszą misją w zakresie efektywności energetycznej jest podejmowanie działań, których celem jest efektywne gospodarowanie energią w przedsiębiorstwach i wzrost świadomości przedsiębiorców w tym zakresie. Nasza oferta obejmuje usługi szkoleniowe w zakresie OZE, a także szeroki zakres audytów energetycznych dla przedsiębiorstw.

Wykonujemy:

 • audyty energetyczne
 • audyty efektywności energetycznej
 • audyty przedsiębiorstw wg ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Ocenimy stan energetyczny budynku i wskażemy w jaki sposób można obniżyć zużycie energii i zmniejszyć koszty jej zużycia.

Kogo obowiązuje wymóg przeprowadzania audytu efektywności energetycznej?

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. obowiązek okresowego (raz na 4 lata) przeprowadzania audytów efektywności energetycznej obowiązuje:

 • kwalifikowało się do dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniało co najmniej 250 pracowników. Co istotne, obliczenia średniorocznego zatrudnienia obejmują wyłącznie osoby zatrudnione na pełny etat i nie uwzględniają pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim (lub urlopie na zasadach macierzyńskiego), ojcowskim, wychowawczym lub rodzicielskim. Przy obliczeniach nie bierze się również pod uwagę osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
 • przedsiębiorstwa, które uzyskały roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o wartości co najmniej 50 milionów euro, a także jeśli sumy aktywów bilansu przygotowanego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro;
 • dostawców energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, które ponadto są zobowiązane do pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określoną liczbę białych certyfikatów

O audycie efektywności energetycznej:

W myśl ustawy dnia 20 maja 2016r., o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę stanu obiektu i zużycia energii, urządzeń technicznych lub instalacji, a także przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektów, urządzeń lub instalacji. a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej – działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii.

Audyt efektywności energetycznej jest niezbędny do:

 • uzyskania świadectwa efektywności ekologicznej – „białego certyfikatu”
 • uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia efektywne ekologicznie (jeśli warunki dofinansowania wymagają załączenia niniejszego dokumentu).

Czym jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to odniesienie osiągniętego efektu użytkowego danego budynku, urządzenia technicznego bądź instalacji w codziennych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Na czym polega poprawa efektywności energetycznej?

Poprawa efektywności energetycznej to:

W jaki sposób można poprawić efektywność energetyczną?

Poprawie efektywności energetycznej służą w następujące rodzaje przedsięwzięć:

1. Ograniczeniew:

 • przepływów mocy biernej,
 • strat sieciowych w ciągach liniowych,
 • strat w transformatorach.

2. Przebudowa lub remont budynków;

3. Wykorzystywanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

4. Izolacja instalacji przemysłowych;

5. Modernizacja:

 • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 • oświetlenia,
 • urządzeń potrzeb własnych,
 • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;

6. Odzysk energii w procesach przemysłowych.

Jakie są cele audytu efektywności energetycznej?

Głównymi celami audytu efektywności energetycznej są:
 • określenie obecnego stanu gospodarki energetycznej obiektu,
 • identyfikacja źródeł generujących straty energii,
 • określenie potencjału oszczędności energii,
 • wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań minimalizacji kosztów energii,
 • wykonanie analizy dla określenia wskaźników techniczno-ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć,
 • opracowanie długofalowej strategii poprawy efektywności energetycznej obiektu,
 • obniżenie zużycia energii i związanych z nim kosztów,
 • efektywne zarabianie na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł,
 • uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej („białego certyfikatu”),
 • spełnienie obowiązku (dotyczącego dużych przedsiębiorstw) okresowego wykonywania audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej może przeprowadzić osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
 • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • odbyła szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej (opcjonalnie, nie jest to wymóg konieczny)

Rodzaje audytów efektywności energetycznej:

Ustawa przewiduje opracowywanie nie jednego, ale kilku rodzajów audytów efektywności energetycznej różniących się zawartością w zależności od zastosowań. Należą do nich:

 • 1. Audyt przed realizacją przedsięwzięcia – stanowi podstawowy rodzaj audytu efektywności energetycznej i jest niezbędny do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białego certyfikatu”, określającego przewidywane oszczędności energetyczne. Audyt ten określa przewidywane efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia. zamierzenia oraz obejmuje badania, analizy i oceny różnych wariantów poprawy efektywności energetycznej, a ponadto zawiera uzasadnienie wyboru proponowanego rozwiązania i określenie
 • 2. Audyt po realizacji przedsięwzięcia – stanowi potwierdzenie zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w ramach którego zostały uzyskane określone oszczędności energii i jest przedstawiany w Urzędzie Regulacji Energetyki wraz z oświadczeniem o jego realizacji. Audyt ten jest przeprowadzany dla tego samego przedsięwzięcia, którego dotyczył audyt przed jego realizacją, a jego celem jest ocena skuteczności podjętych działań, zgodnie z przewidywaniami. Przy czym audyty przed i po realizacji przedsięwzięcia nie mogą być opracowywane przez tę samą osobę.
 • 3. Audyt dla przedsięwzięcia wcześniej zrealizowanego – zawiera szczegółowy opis zrealizowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem opisu pierwotnego stanu obiektów, urządzeń lub instalacji. Ten audyt polega na skonfrontowaniu obecnego stanu zużycia energii ze stanem z przed realizacji przedsięwzięcia, jego celem jest ocena efektywności zrealizowanych działań służących poprawie efektywności energetycznej.
 • 4. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła – wymóg wykonania tego audytu wynika z wprowadzonych zmian w ustawie o prawie budowlanym, która nakłada obowiązek przyłączania obiektów budowlanych do sieci ciepłowniczej lub udowodnienia, że przyłączenie do sieci zapewnia niższą efektywność energetyczną, niż wykorzystanie ciepła z indywidualnego źródła.

Co powinien zawierać audyt efektywności energetycznej?

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r., poprawnie przeprowadzony audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostało lub zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, której celem jest poprawa efektywności energetycznej lub podmiotu przez niego upoważnionego;
 • Kartę audytu efektywności energetycznej – dokument zawierający podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, tj. termin jego realizacji, przewidywany okres uzyskiwania oszczędności, a także jego charakterystyczne właściwości, tj. oszczędność energii pierwotnej (zawartej w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio ze środowisk) i finalnej (energia lub paliwa z wyłączeniem paliw lotniczych lub paliw w zbiornikach morskich) oraz szacowana wielkość redukcji emisji dwutlenku węgla;
 • Określenie miejsca przedsięwzięcia;
 • Wykaz dokumentów i danych źródłowych – zawiera informacje o wykorzystanych obowiązujących przepisach, normach, dokumentach i źródłach, z których korzystał audytor. Wykaz może zawierać np. dokumentację techniczną obiektu czy opracowania dotyczące najlepszych dostępnych technologii;
 • Ocenę stanu technicznego i analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji – obejmuje inwentaryzację niniejszego obiektu, instalacji lub urządzenia, a także szacunki zużycia energii zgodnie z dostępnymi danymi katalogowymi bądź wg. pomiarów i obliczeń wykonanych przez audytora. Ponadto, określa czynniki determinujące zużycie energii ;
 • Szczegółowy opis przedsięwzięcia – zawiera opis uprawnień, a także przyjęte założenia, wyniki i sposób obliczeń efektów energetycznych, ekologicznych i redukcji kosztów uzyskanych dzięki realizacji przedsięwzięcia.

Jakie korzyści można uzyskać po wykonaniu audytu efektywności energetycznej?

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej to:

 • oszczędność energii,
 • zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii,
 • redukcja emisji gazów szkodliwych dla środowiska,
 • możliwość pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej lub poprzez system świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty”
 • wysokie zarobki na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł (OZE)
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie redukcji zużycia energii.
 • usystematyzowanie działań prowadzonych w ramach prowadzenia gospodarki energetycznej.

Ponadto, według przewidywań ekspertów do końca 2020 r. emisja dwutlenku węgla i zużycia energii spadnie o 20%, natomiast udział energii odnawialnych źródeł energii wzrośnie o 20%.

Jak otrzymać „biały certyfikat”?

„Biały certyfikat” to świadectwo potwierdzające zaoszczędzone ilości energii w wyniku realizacji inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. System ten służy zwiększeniu ilości działań poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Aby uzyskać „biały certyfikat” należy przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, który pozwala określić zakres, a także właściwości techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć, których celem jest redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną przez obiektów, urządzenia lub instalacje. Do wydawania certyfikatów i ich umarzania upoważniony jest prezes Urząd Regulacji Energetyki.

Scroll to top