Z początkiem przyszłego roku NFOŚIGW uruchomi program o nazwie “Bocian” mający na celu dofinansowanie rozproszonych instalacji OZE, w tym instalacji fotowotlaicznych o mocy od 200 do 1000 kW.

Budżet programu “Bocian” to 420 mln zł, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce wykorzystać do 2020 r. Nabór wniosków będzie się odbywać w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania przewidziana w programie “Bocian” to preferencyjne pożyczki. Dzięki nim inwestorzy, którzy korzystając ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW będą mogli pokryć do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji polegających na zainstalowaniu systemów fotowoltaicznych. Pożyczki nie będą podlegać umorzeniu.

Z programu “Bocian” będzie można dofinansować instalacje fotowoltaiczne o mocy od 200 do 1000 kW. Warunkiem zakwalifikowania projektu fotowoltaicznego do dofinansowania ma być maksymalny jednostkowy koszt inwestycji nieprzekraczający 10 mln zł/MW.

Oprócz systemów PV z programu “Bocian” będzie można też dofinansować m.in. budowę elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW, systemów geotermalnych o mocy od 5 do 20 MWt, elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, ciepłowni biomasowych o mocy do 20 MWt, biogazowni o mocy od 300 kWe do 2 MWe, wysokosprawnej kogeneracji biomasowej o mocy do 5 MWte.

Minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna – 40 mln zł. Oprocentowanie pożyczki w skali roku zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M -100 pkt bazowych, jednak nie mniej niż 2%. Wysokość oprocentowania opartego na stawce WIBOR na dany rok zostanie ustalona na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. Odsetki z tytułu oprocentowania mają być spłacane w okresach kwartalnych. Obowiązek spłaty pierwszej raty wystąpi na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, a okres karencji będzie liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższej niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:

1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;
2) projekty budowlane i wykonawcze;
3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem
budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;
4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.

Terminy kwalifikowalności kosztów przypadają na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2020 r. Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed 01.01.2012 r. Zgodnie z zasadami programu “Bocian” podatek VAT nie zostanie uznany za koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT – będzie on wówczas kosztem kwalifikowanym.

źródło: gramwzielone.pl / NFOŚiGW